ZP.84.2017

Nr referencyjny: 
ZP.84.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-12-18 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, KWP Kraków, KMP Kraków, KPP Kraków, CBŚP, BSW KGP, KPP Proszowice, KPP Wieliczka
Opis przedmiotu zamówienia: 

UWAGA: ZMIANA ZAPISÓW OGLOSZENIA I FORMULARZA CENOWEGO (ZWIĘKSZONE ILOŚCI ZE WZGLEDU NA KPP PROSZOWICE, KPP WIELICZKA I KPP MYŚLENICE

Badania dotyczą policjantów i pracowników woj. małopolskiego, KWP Kraków, KMP Kraków, KPP Kraków, CBŚP, BSW KGP, KPP Proszowice, KPP Wieliczka, KPP Myślenice

W zakres świadczeń nie wchodzą próby błędnikowe (wykreślono zapis z dokumentów)

 

UWAGA: ZMIANA RTERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN TO: 18.12.2017 R. GODZ. 12:00.

 

1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, stermotorzystów a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników
- w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

b)       Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.01.2017r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz.U.2017.110),

c)       Rozporządzenia Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067),

d)       Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2017.250),

e)       Ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2016.1866) i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

f)         Ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.2017.978 ze zm.),

g)       Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973),

h)       Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.07.2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U.2010.149.1002),

i)         Ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 21.12.2000 r. (Dz.U.2017.2128 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze,

j)         Wytycznych Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie zasad nabywania i gospodarowania miejscami na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz.U.KGP Nr 5 poz. 28 z późn. zm.).

2)       Udział lekarza w komisjach BHP działających na terenie jednostek Policji woj. małopolskiego
i w powoływanych przez pracodawców zespołach ds. oceny ryzyka zawodowego szacujących to ryzyko wg Polskiej Normy Nr: PN-N-18002:2011, urlopów dodatkowych oraz przeglądów stanowisk służby i pracy
w celu dokonania oceny ich warunków

3)       Wydawanie opinii lekarskich dla potrzeb służby bhp w zakresie postępowań powypadkowych.

4)       Konsultacje lekarza medycyny pracy w celu ustalenia, czy przebywanie policjanta na kolejnym zwolnieniu lekarskim ma związek z wcześniej orzeczoną przez komisje lekarską MSW chorobą pozostającą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2017.2067 j.t.).

Kwalifikowanie osób  na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe oraz opiniowanie stanu zdrowia osób wytypowanych na turnusy

Załączniki: 
05-12-2017
05-12-2017
05-12-2017
07-12-2017
08-12-2017
08-12-2017
08-12-2017
13-12-2017
13-12-2017
13-12-2017
13-12-2017
13-12-2017
Słownik CPV: