ZP.85.2018

Nr referencyjny: 
ZP.85.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-11 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja obiektu w ramach zadania pn.: „Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby przy ul. Słowackiego na działkach nr 78/3 i 79/3 obręb 4 w Zatorze”.
2.    W ramach realizacji zamówienia przewiduje się:
1)    Zaprojektowanie i budowę budynku administracyjno-biurowego, piętrowego, Komisariatu Policji,
2)    Zaprojektowanie i budowę budynku garażowego-gospodarczego wraz z miejscem do ustawienia i podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego,
3)    Zaprojektowanie i budowę boksu na pojemniki na śmieci,
4)    Zaprojektowanie i wyposażenie jednostki Policji w urządzenia infrastruktury technicznej,
5)    Zaprojektowanie i zagospodarowanie działki. Zaprojektowanie układu i rozlokowania elementów małej architektury (w tym: parking,  pylon podświetlany tzw. „witacz” z obowiązującym znakiem/sygnetem Policji oraz nazwą jednostki „Komisariat Policji w Zatorze”; maszty flagowe; stojak na rowery; kosz na śmieci; ławkę),
6)    Zaprojektowanie aranżacji wnętrz.
7)    W okresie gwarancji wykonywanie czynności konserwacyjnych przy użyciu własnych materiałów oraz przeglądów zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych itp.) systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji.
3.    Zakres zmówienia obejmuje:
1)    Sporządzenie inwentaryzacji terenu przyszłej budowy w zakresie wystarczającym Wykonawcy do dalszych prac projektowych i budowlanych.
2)    Opracowanie koncepcji architektonicznej, w tym programowo-przestrzennej.
3)    Uzyskanie stosownych zgód, decyzji, opinii wymaganych przepisami prawa.
4)    Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
5)    Sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi w poszczególnych branżach.
6)    Sporządzenie projektu aranżacji wnętrz wraz z kosztorysem – w odrębnym odpracowaniu;.
7)    Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
8)    Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
9)    Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych.
10)    Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
11)    Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.
12)    Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu (na etapie projektu należy przewidzieć wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, uwzględniające miejsca usytuowania gaśnic ppoż, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
13)    Na każdym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na pytania związane z postępem prac.
14)    Cykliczne informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji prowadzonych prac, odzwierciedlające postęp prac i aktualny stan robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
15)    Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
16)    W okresie gwarancji wykonywanie czynności konserwacyjnych przy użyciu własnych materiałów oraz przeglądów zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych itp.) systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji.
4.    W zakres zamówienia wchodzą również wszelkie niezbędne ekspertyzy, opinie, oświadczenia, zgody, postanowienia i decyzje a także badania, których Zamawiający nie wyszczególnił w przedmiotowym opracowaniu, a które mogą być konieczne lub wymagane na etapie projektowania lub/ i realizacji robót budowlanych.
5.    Budynek należy zaprojektować i wykonać z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
6.    Obiekty powinny być zaprojektowane zgodnie z Wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach służbowych Policji oraz uzgodnieniami z Zamawiającym na etapie wykonania opracowań projektowych (koncepcyjnych) w poszczególnych branżach.
7.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej należy dążyć do utrzymania przedstawionych w PFU parametrów. Zamawiający wymaga uwzględnienia - określonego w złącznikach graficznych - układu funkcjonalno-użytkowego a także wzajemnych powiązań pomieszczeń.  Jakiekolwiek odstępstwa i różnice w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego w PFU – parametrów dotyczących powierzchni, ilości, rozplanowań należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji koncepcyjnej i docelowej wielobranżowej budowlano-wykonawczej. Wszelkie wskaźniki jednostkowe muszą być zgodne z wartościami wynikającymi z w/w Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r.
8.    Wykonawca jest zobowiązany podczas prac projektowych i budowlanych stosować wszystkie obowiązujące akty prawne i Polskie Normy. Niewyszczególnienie ich przez Zamawiającego w przedmiotowym opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania. Zamawiający wymaga realizacji prac projektowych i budowlanych zgodnych z wiedza techniczną. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
9.    Wytworzona w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dokumentacja musi uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy oraz zawierać wszystkie propozycje rozwiązań projektowych a także potwierdzenia akceptacji ich przez Zamawiającego, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie obowiązujących norm i przepisów resortowych Policji (w tym Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r.).
10.    Na każdym etapie projektowania dokumentacja powinna być uzgadniana z właściwymi wyznaczonymi inspektorami branżowymi Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie oraz wskazanymi w karcie uzgodnień właściwymi Wydziałami KWP w Krakowie. Przed rozpoczęciem opracowywania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego należy uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego przedstawionego opracowania koncepcyjnego.
11.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Zamawiający oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego dotyczące funkcjonalności i standardu wykończenia pomieszczeń. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego.
12.    Koncepcja architektoniczna powinna zawierać:
1)    Część opisową, w 3 egz. w formie oprawionych wydruków złożonych do formatu A4 oraz w 2 egz. w formie elektronicznej w formacie doc i pdf na płycie CD, w tym:
Opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
Ogólną charakterystykę proponowanych urządzeń, technologii.
Ogólną charakterystykę rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych pomieszczeń.
Ogólny opis aranżacji wnętrz (w zakresie rodzaju i kolorystyki okładzin ściennych, podłogowych, doboru opraw oświetleniowych itp.)
W przypadku zastosowania nowych, energooszczędnych technologii wyliczenie czasu zwrotu poniesionych kosztów na zastosowane technologie.
2)    Część graficzną, wykonaną w skali zapewniającej czytelność rysunków ( minimum format A3) oraz w 2 egz. w formie elektronicznej w formacie dwg i opcjonalnie z rozszerzeniem dxf i pdf w tym:
Rzuty kondygnacji , przekroje pionowe budynku.
Elewacje;
Plan zagospodarowania;
Wizualizacje w kolorze – 4 strony. Każda przedstawiająca obiekt z innej perspektywy.
13.    Dokumentacja projektowa zawierać będzie w szczególności opracowania:
1)    Koncepcja architektoniczna budynku Komisariatu Policji i obiektów towarzyszących opracowana zgodnie z pkt 1.2.2 PFU.
2)    Projekt budowlany wielobranżowy budowy budynku Komisariatu Policji i obiektów towarzyszących.
3)    Projekt wykonawczy wielobranżowy zawierający zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa: budowlanego, wodnego, o ochronie środowiska oraz o odpadach (w tym projekt technologiczny instalacji sanitarnej).
4)    Szczegółowy kosztorys inwestorski z rozbiciem na branże.
5)    Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i wew., instalacje elektryczne zew. i wew., instalacje teletechniczne, przyłącza).
14.    Dokumentacja projektowa winna być wykonana w oparciu o uzgodnienia i zawierać akceptacje:
    Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
    Rzeczoznawcy Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA dla obszaru województwa małopolskiego.
    Rzeczoznawcy BHP.
    Dostawców mediów w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
    Narady Koordynacyjnej przy Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii (dawny ZUD).
15.    Całość dokumentacji należy wykonać i przekazać zleceniodawcy w wersji papierowej:
    3 komplety – koncepcja architektoniczna;
    5 kompletów –projekt budowlany;
    5 kompletów –projekt wykonawczy;
    3 komplety szczegółowych kosztorysów inwestorskich;
    2 komplety projektu aranżacji wnętrz wraz z kosztorysem;
    2 komplety – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w 2 egzemplarzach z podziałem na branże;
    komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umożliwiającym przetwarzanie odpowiednio w programach WINWORD, ZUZIA (wersja nie starsza niż 10.00), AUTOCAD, (rysunki także w formacie .pdf)
16.    Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z egzemplarzami papierowymi tzn. zawierać wszystkie podpisy i pieczątki oraz dokumenty uzgadniające i zatwierdzające oraz opinie, decyzje, itd.
17.    Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.
18.    Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszego SIWZ

Załączniki: 
18-05-2018
18-05-2018
18-05-2018
30-05-2018
30-05-2018
30-05-2018