ZP.92.2019

Nr referencyjny: 
ZP.92.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-08-19 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Remont dachu i elewacji budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – w zakresie wymiany poszycia i konstrukcji dachu oraz remont elewacji. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) Remont elewacji: - skucie zniszczonych tynków budynku do podłoża nośnego obu elewacji; - w miejscach zawilgoconych, zasolonych i zazielenionych – położenie tynku renowacyjnego po uprzednim przygotowaniu podłoża; - uzupełnienie spękań zaprawą do betonu; - przygotowanie podłoża pod nowy tynk; - położenie nowego tynku renowacyjnego; - tynkowanie, malowanie elewacji: tynki renowacyjne mineralne - tynkowanie, malowanie cokołów, gzymsów oraz elementów okiennych - tynki renowacyjne mineralne na elewacji frontowej malowanie skrzyń metalowych na cokole oraz skrzyni na ścianie; - remont gzymsów wieńczącego oraz międzystropowego; - remont cokołów na elewacjach frontowej oraz tylnej; - czyszczenie i malowanie krat okiennych na elewacji frontowej i tylnej. - demontaż oraz ponowny montaż lampy oświetlającej od strony posesji; 2) Remont dachu: - wymiana pokrycia dachowego z blacho-dachówki na dachówkę karpiówkę ceramiczną - wykonanie nowych obróbek blacharskich ścian szczytowych oraz kominów, kolor dostosowany do koloru dachówki - przemurowanie kominów - wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wg projektu - utworzenie nowego wyłazu dachowego - montaż ław kominiarskich - wymiana rynien oraz rur spustowych, kolor dostosowany do kolorystyki pokrycia dachowego; - przemurowanie ścianek szczytowych - pustak 25 cm 3) Wymiana stolarki drzwiowej: − drzwi zewnętrzne: wymiana drzwi od strony frontowej - drzwi jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 120 cm, drewniane, kolor ORZECH. - parapety zewnętrzne aluminiowe, kolor brąz RAL 8017, 4) Schody zewnętrzne. Remont schodów zewnętrznych - wylewka betonowa, okładzina - granit płomieniowany, kolor - BALAMORAL RED. 5) Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu pochodzącego z rozbiórki. UWAGA: Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wykonanie: - demontaż krat i wymiana na rolety antywłamaniowe od strony frontowej; - dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych; - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej; - zakres robót dotyczący instalacji wodno-kanalizacyjnej; - zakres robót dotyczący instalacji centralnego ogrzewania; - roboty remontowe wewnątrz budynku w zakresie robót malarskich i posadzkarskich; W związku z realizacją robót izolacyjnych ścian fundamentowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt ewentualną dokumentację zajęcia pasa drogowego oraz uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym – zgodnie z wymaganiami prawa polskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 12 do SIWZ. 3. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. 4. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych. 7. Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 8. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. 9. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy lub podwykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (z podaniem nr rejestracyjnych). Wymóg powyższy wynika z faktu, że prace mają być realizowane na czynnym obiekcie policji, do którego niektórych części dostęp mogą mieć tylko osoby wcześniej ustalone. W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób

Załączniki: 
02-08-2019
02-08-2019
02-08-2019
02-08-2019
02-08-2019