Czy wiesz, że? - AKTUALNOŚCI - Policja Małopolska

AKTUALNOŚCI

Czy wiesz, że?

Czy wiesz, że przy zatrzymaniu i doprowadzeniu osoby do komendy, policjanta obowiązuje prawem określony algorytm działania?

Zgodnie z przepisami policjant po doprowadzeniu osoby zatrzymanej do jednostki organizacyjnej Policji:

informuje osobę zatrzymaną o przysługujących jej prawach i wręcza jej odpowiednie pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej;
wysłuchuje osobę zatrzymaną na okoliczność zatrzymania;
sporządza protokół zatrzymania osoby;
doręcza osobie zatrzymanej kopię protokołu zatrzymania za potwierdzeniem odbioru;
podejmuje czynności mające na celu realizację praw, o których mowa w pkt 1, jeżeli osoba zatrzymana tego zażądała;
zawiadamia o zatrzymaniu miejscowo właściwego prokuratora;
zawiadamia o zatrzymaniu dowódcę jednostki wojskowej w razie powzięcia wiadomości, że osoba zatrzymana jest żołnierzem.

Uwaga: Jeżeli osoba zatrzymana nie chce na przykład kontaktu z adwokatem albo nie chce powiadomić osoby bliskiej o zatrzymaniu, wówczas prawo takie nie będzie zrealizowane.

Ważne: Przebieg tych oraz innych czynności opisany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Zdarza się, że osoby składają skargę na działania policjantów ponieważ w ich subiektywnym odczuciu czynność policyjna została wykonana niezgodnie z prawem, dlatego warto jest zapoznać się z tym przepisem.

Ważne: Jeżeli policjant podejmuje się wobec Ciebie czynności legitymowania, to faktycznie wiąże się to z chwilowym zatrzymaniem rozumianym jako brak możliwości opuszczenia miejsca, w którym czynność ta jest dokonywana. Nie jest to jednak zatrzymanie opisane w procedurach karnych i  nie przysługują Ci uprawnienia osoby zatrzymanej i doprowadzonej do komendy.

Uwaga: Jeżeli uważasz, że czynność policjanta była bezprawna lub naruszająca na przykład Twoją godność, to możesz złożyć skargę na policjanta lub złożyć zażalenie do prokuratury na tę czynność.

Powrót na górę strony