Czy wiesz, że ? - AKTUALNOŚCI - Policja Małopolska

AKTUALNOŚCI

Czy wiesz, że ?

Czy wiesz, że kontrola osobista wykonywana przez policjanta jest szczegółowo opisana w prawie?

Kontrola osobista jest czynnością często wykonywaną przez policjantów i jak sama nazwa wskazuje, czynność ta wiąże się ze zgodną z prawem ingerencją w jedną z najbardziej wrażliwych sfer, do których należy nasze ciało, ale także nasza odzież. Zatem prawa i obowiązki policjanta w tym zakresie szczegółowo zostały opisane w prawie.

Obowiązki policjanta związane z kontrolą

Policjant przy przeprowadzaniu kontroli osobistej:

Podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.
Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu tej czynności zobowiązany jest ponadto do okazania legitymacji służbowej, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.
Sprawdza zawartość odzieży osoby kontrolowanej i przedmioty, które znajdują się na jej ciele, nie odsłaniając przykrytej odzieżą powierzchni ciała.
Sprawdza zawartość podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada przy sobie osoba kontrolowana.
Odbiera osobie kontrolowanej posiadaną broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi.
Legitymuje osobę kontrolowaną.

Uwaga: Kontrolę osobistą przeprowadza policjant tej samej płci, co osoba kontrolowana i w miejscu niedostępnym w czasie wykonywania kontroli dla osób postronnych.

Warto wiedzieć: Jeżeli kontrola osobista musi być przeprowadzona niezwłocznie, w szczególności ze względu na okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, może jej dokonać policjant płci odmiennej, także bez zachowania warunku wykonania tej czynności w miejscu niedostępnym w czasie wykonywania kontroli dla osób postronnych. Podczas kontroli osobistej może być obecna osoba przybrana przez prowadzącego czynność. Ponadto może być obecna osoba wskazana przez tego, u kogo dokonuje się kontroli osobistej, jeżeli nie uniemożliwi to kontroli osobistej albo nie utrudni jej w istotny sposób.

Uwaga: Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej policjant sporządza protokół z przeprowadzonych czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

Ważne: Przebieg tych oraz innych czynności opisany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Zdarza się, że osoby składają skargę na działania policjantów, ponieważ w ich subiektywnym odczuciu czynność policyjna została wykonana niezgodnie z prawem, dlatego warto jest zapoznać się z tym przepisem.

Uwaga: Jeżeli uważasz, że czynność policjanta była bezprawna lub naruszająca na przykład Twoją godność, to możesz złożyć skargę na policjanta lub złożyć zażalenie do prokuratury na tę czynność.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony