Odc. 52 – „Kontrole drogowe – część 1” - Piątkowy przepis drogowy - Policja Małopolska

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 52 – „Kontrole drogowe – część 1”

Data publikacji 26.02.2021

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących uprawnień do zatrzymywania pojazdów i przeprowadzania kontroli drogowych.

Tekst alternatywny:

[Po prawej stronie zdjęcie przedstawiające policjanta ruchu drogowego podczas zatrzymywania pojazdu do kontroli (w ręce uniesiona tarcza do zatrzymywania pojazdów).]

[poniżej na przeważającej części strony tabela przedstawiająca jakie organy są uprawnione do zatrzymywania pojazdów oraz kto może zostać poddany kontroli drogowej. Opis słowny zawartości tabeli:

Organ uprawniony:

Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Służba Celno-Skarbowa - Kto może być zatrzymany do kontroli drogowej? - Każdy uczestnik ruchu drogowego.

Żandarmeria Wojskowa - Kto może być zatrzymany do kontroli drogowej? - Kierujący pojazdami Sił Zbrojnych RP oraz żołnierze w czynnej służbie wojskowej kierujący innymi pojazdami.

Inspekcja Transportu Drogowego - Kto może być zatrzymany do kontroli drogowej? - Kierujący pojazdem:

- wykonujący przewóz drogowy w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym, oraz przewóz drogowy w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,

- wykonujący transport odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach,

- w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności innego środka działającego podobnie do alkoholu,

- który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu urządzeń rejestrujących lub przyrządów kontrolno-pomiarowych,

- który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa.

Straż Miejska / Straż Gminna - Kto może być zatrzymany do kontroli drogowej?

- Kierujący pojazdem niestosujący się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,

- Każdy uczestnik ruchu drogowego naruszający przepisy o ruchu pieszych, ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, a także w przypadku naruszenia przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów. Organ ten może również zatrzymać do kontroli drogowej uczestnika ruchu drogowego niestosującego się do ograniczeń ruchu w strefie czystego transportu.

Straż Leśna / Straż Parku - Kto może być zatrzymany do kontroli drogowej? - Kierujący pojazdami niestosujący się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdu.

Osoby działające w imieniu zarządcy drogi - Kto może być zatrzymany do kontroli drogowej? – kierujący pojazdami w celu kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi oraz w przypadku gdy pojazd powoduje uszkadzanie, niszczenie, zanieczyszczanie lub zaśmiecanie drogi. Uwaga! Prowadzenie kontroli tylko w obecności funkcjonariusza Policji, ITD, lub Straży gminnej / miejskiej*. Czynność zatrzymywania do kontroli tylko w obecności funkcjonariusza Policji lub ITD.

* Do 12.03.2021 r. czynności te tylko w obecności Policji lub ITD. Od 13.03.2021 r. również w obecności Straży gminnej lub miejskiej.

Straż gminna / miejska, Straż Leśna / Straż Parku wykonują kontrole drogowe na podstawie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydanego przez właściwego komendanta powiatowego / miejskiego Policji

Powrót na górę strony