Deklaracja dostępności - Policja Małopolska

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się w budynku przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, oraz systemu wind wewnątrz budynku;

wejście główne znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.

W pierwszej kolejności należy udać się do biura przepustek, znajdującego się po prawej stronie przed szlabanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tam należy uzyskać przepustkę uprawniającą do wejścia na teren komendy. Z przepustką należy udać się do wejścia głównego, gdzie za rogiem budynku po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz drzwi automatyczne, dwuskyrzdłowe - otwierane na fotokomórkę. Po wejściu na teren komendy należy udać się na recepcję, gdzie pracownik udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Następnie zostanie poproszona osoba, realizująca dany zakres spraw, która pomoże w jej realizacji. 

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się winda dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie można dostać się również (poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny: 47 83 54 444) przez parking wewnętrzny, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, bez konieczności wyrabiania przepustki w biurze przepustek. Przed komendą Policji znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osoby z niepełnosprawnością.

W budynku komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony eusługi.policja.pl .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:

BIP - Informacje dla osób niepełnosprawnych

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. Ochrony Praw Człowieka - zobacz dane kontaktowe

W przypadku nieobecności Pełnomocnika jego obowiązki wykonuje specjalista Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Krakowie.


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Policja Małopolska.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01   

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-10

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartosz Izdebski, adres poczty elektronicznej bartosz.izdebski@malopolska.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 83 54 036.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@malopolska.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu: 47 83 54 444

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powrót na górę strony