Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie (KWP Kraków) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej malopolska.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-25

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-10 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Bartosz Izdebski, adres poczty elektronicznej bartosz.izdebski@malopolska.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 54 036. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@malopolska.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu: 47 83 54 444.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się w budynku przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, oraz systemu wind wewnątrz budynku;
  • wejście główne znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.

W pierwszej kolejności należy udać się do biura przepustek, znajdującego się po prawej stronie przed szlabanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tam należy uzyskać przepustkę uprawniającą do wejścia na teren komendy. Z przepustką należy udać się do wejścia głównego, gdzie za rogiem budynku po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz drzwi automatyczne, dwuskyrzdłowe - otwierane na fotokomórkę. Po wejściu na teren komendy należy udać się na recepcję, gdzie pracownik udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Następnie zostanie poproszona osoba, realizująca dany zakres spraw, która pomoże w jej realizacji.

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się winda dostosowana dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie można dostać się również (poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny: 47 83 54 444) przez parking wewnętrzny, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, bez konieczności wyrabiania przepustki w biurze przepustek. Przed komendą Policji znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osoby z niepełnosprawnością.

W budynku komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Usługa tłumacza

W jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony eusługi.policja.pl .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: BIP - Informacje dla osób niepełnosprawnych

Zobacz stronę, przejdź: Informacje dla osób niesłyszących

Koordynator ds. zapewnienia dostępności

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. Ochrony Praw Człowieka podinspektor Paweł Karnas, adres poczty elektronicznej: p.karnas@malopolska.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 83 54 026.

Powrót na górę strony