Rekrutacja do służby - Policja Małopolska

Rekrutacja do służby

Rekrutacja do służby

ślubujący policjanci unoaszą prawą ręką do góry

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w woj. małopolskim informujemy, iż dokumenty do służby w Policji przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową w KWP
w Krakowie.  Natomiast dokumenty przesłane drogą elektroniczną (e-mailem) nie będą przyjmowane przez Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie.

 

Kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji do służby w Policji proszeni są o pilne uzupełnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zgodnie z nowym Rozporządzeniem MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby
w Policji (Dz.U. 2020, poz. 1271),
celem naliczenia dodatkowych punktów, tj.:

- prawo jazdy (wyłącznie osoby, które nie dostarczyły wcześniej tego dokumentu lub w trakcie procedury zdały egzamin i uzyskały kwalifikacje),

- certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych na poziomie min. B2 lub świadectwo maturalne, które potwierdza zdany egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (min. 60%).

Wszelkie ww. dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

UWAGA! TERMIN PRZYJĘĆ DO POLICJI:


- 17 listopada,
- 30 grudnia.

 

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


KOMUNIKAT:

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4 letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczny wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji  


Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

  • skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Wydziale Doboru i Szkolenia
  • nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.

Link do kontaktów

Link do dokumentów do pobrania - Uwaga! Nowy kwestionariusz w formacie PDF

Link do dokumentów do pobrania - Uwaga! Nowy kwestionariusz w formie docx

Link do listy rankingowej kandydatów z 17 listopad 2020 r.

Link do wymaganych dokumentów

Link do aktualnych ogłoszeń - służba w Policji - aktualizacja 2020 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - kandydaci do 3 lat od zwolnienia ze służby w Policji - aktualizacja 2020 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - personel lotniczy

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji

Ankieta bezpieczeństwa osobowego


Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie

Link do skróconego szkolenia zawodowego - test wiedzy

 

Powrót na górę strony