Rekrutacja do służby

Rekrutacja do służby w Policji

Film Spot rekrutacyjny

Opis filmu: Spot rekrutacyjny

Pobierz plik Spot rekrutacyjny (format mp4 - rozmiar 43.76 MB)

 

Ważne

Informujemy, iż decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dniem 15.06.2021 r. wznowiona zostaje procedura osobisatego składania dokumentów do służby w Policji (oferty przesłane pocztą nie będą rozpatrywane).

Kandydaci pragnący złożyć swoje kompletne oferty, mogą to zrobić w poniedziałki i środy w godz. 8.30 do 14.30 w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia przy ul. Mogilskiej 109.

Kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji do służby w Policji proszeni są o pilne uzupełnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zgodnie z nowym Rozporządzeniem MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2020, poz. 1271), celem naliczenia dodatkowych punktów, tj.:

- prawo jazdy (wyłącznie osoby, które nie dostarczyły wcześniej tego dokumentu lub w trakcie procedury zdały egzamin i uzyskały kwalifikacje),

- certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych na poziomie min. B2 lub świadectwo maturalne, które potwierdza zdany egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (min. 60%).

Wszelkie ww. dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO POLICJI:

  • 30 kwietnia 2021 r.,
  • 6 lipca 2021 r.,
  • 15 września 2021 r.,
  • 3 listopada 2021 r.,
  • 30 grudnia 2021 r.

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


KOMUNIKAT:

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4 letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczny wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji.

Pobierz oświadczenie dotyczące chęci przystąpienia do rekrutacji


Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

  • skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Wydziale Doboru i Szkolenia
  • nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.

Link do kontaktów

Link do dokumentów do pobrania - Uwaga! Nowy kwestionariusz w formacie PDF

Link do dokumentów do pobrania - Uwaga! Nowy kwestionariusz w formie docx

Link do wymaganych dokumentów

Link do aktualnych ogłoszeń - służba w Policji - aktualizacja 2021 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - kandydaci do 3 lat od zwolnienia ze służby w Policji - aktualizacja 2021 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - stanowisko Pilota

Link do aktualnych ogłoszeń - stanowisko Mechanika

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji

Ankieta bezpieczeństwa osobowego


Lista rankingowa kandydatów z 15 września 2021 r. w formiacie DOC


Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie

Link do skróconego szkolenia zawodowego - test wiedzy

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony