Test wiedzy - Policja Małopolska

Test wiedzy

Zasady przystąpienia do testu wiedzy, będącego podstawą do odbycia szkolenia zawodowego podstawowego w zakresie uzupełniającym różnice programowe między treściami objętymi przedmiotowym testem a programem szkolenia zawodowego podstawowego

                  W związku z nowelizacją przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji policjanci, którzy zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów, będą mogli odbyć szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między treściami objętymi przedmiotowym testem, a szkoleniem zawodowym podstawowym.

  1. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 209, poz. 1381):

§ 3 ust 3. Dla policjantów – absolwentów studiów wyższych o kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, w ramach których zrealizowano, na podstawie porozumienia z Komendantem Głównym Policji, określony przez niego minimalny zakres treści kształcenia, prowadzi się szkolenie zawodowe podstawowe  w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym, o którym mowa w § 2.

4. Dla policjantów, którzy przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego podstawowego z wynikiem pozytywnym zaliczą test wiedzy obejmujący swoim zakresem określony przez Komendanta Głównego Policji minimalny zakres treści kształcenia, prowadzi się szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między treściami objętymi testem wiedzy a szkoleniem zawodowym podstawowym, o którym mowa w § 2.

II. Policjanci zainteresowani przystąpieniem do testu wiedzy w dniu przyjęcia do służby w Policji składają, we właściwych komórkach kadrowych KWP/KSP, deklarację uczestnictwa w przedmiotowym teście, zgodnie z poniższym wzorem.

Do pobrania:

Powrót na górę strony