komunikaty

 

 1. Komunikat dot. zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz wydania legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.
 2. Komunikat dot. dopuszczenia do posiadania broni palnej pracowników ochrony fizycznej.
 3. Komunikat dot. wyznaczenia terminu egzaminu dla osób ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni lub o pozwolenie na broń.
 4. Komunikat dot. broni palnej wymagającej pozwolenia.
 5. Komunikat dot. nowych zasad pozbawiania broni palnej cech użytkowych i ich potwierdzania.
 6. Komunikat dot. obowiązku przedkładania raz na 5 lat przez osoby posiadające pozwolenie na broń palną w celu łowieckim orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego.

1. Komunikat

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829) w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie osób i mienia, informujemy, że:

 1. Każda osoba, która w dniu 31 grudnia 2013 roku będzie posiadała ważną licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego zostanie z urzędu wpisana odpowiednio na listę kwalifikowanych pracowników fizycznej lub na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 2. Do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony jest ważna w dniu 31 grudnia 2013 r. licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.
 3. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób, które w dniu 31 grudnia 2013 roku będzie posiadała ważną licencję, następuje z urzędu (nie ma potrzeby składania wniosku o wpis na listę).
 4. Za wpis dokonywany z urzędu nie pobiera się opłat.
 5. Osoby, które zostały z urzędu wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, mogą odbierać zaświadczenia osobiście w siedzibie WPA KWP w Krakowie os. Zgody 10 w godz. 9:00-14:30 pok. 205, 206.

 Szczegółowe informacje uzyskać można:

 • w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, os. Zgody 10 (wejście z boku budynku) p. 205, 206, 207- tel.: 12 615 32 79, 12 615 32 63, 12 615 32 64, 12 615 32 73

 Linki do niektórych aktów wykonawczych wydanych w związku z nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2323)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1688)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. z 2013 r. poz. 1630)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1628)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony (Dz. U. z 2013 r. poz. 1592)

2. Komunikat

Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829) wprowadziła zmianę zasad dopuszczenia do posiadania broni pracowników ochrony fizycznej. Od 1 stycznia 2014 r. dopuszczenie do posiadania broni pracowników ochrony fizycznej odbywa się, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych osób, na zasadach określonych w art. 30 ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z przepisami niezbędne jest m. in. przedstawienie orzeczeń lekarskich wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz zaliczenie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz posługiwania się bronią. Postępowanie w sprawie dopuszczenia do posiadania broni zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Procedura uzyskania legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Przykładowe pytania egzaminacyjne

3. Komunikat 

Egzaminy (część teoretyczna i praktyczna) dla osób ubiegających się o wydanie dopuszczenia do posiadania broni palnej oraz o wydanie pozwolenia na broń palną w 2019 roku odbędą się w następujących terminach                    

 • 9 stycznia o godz. 9.00
 • 13 lutego o godz. 9.00
 • 13 marca o godz. 9.00
 • 10 kwietnia o godz. 9.00
 • 15 maja o godz. 9.00
 • 19 czerwca o godz. 9.00
 • 17 lipca o godz. 9.00
 • 7 sierpnia o godz. 9.00

na strzelnicy "Pasternik" w Krakowie, ul. Pasternik 128.

Opłatę za egzamin należy dokonać, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 31-371 Kraków, ul. Mogilska 109 NBP o/o Kraków nr 76 1010 1270 0055 8422 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin”.

Bliższe informacje po numerem tel. (12) 615-32-62 lub w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie, Kraków, os. Zgody 10, pok. 60.

Ilość miejsc na egzaminie ograniczona. Decyduje kolejność wpływania wniosków.

Część praktyczna egzaminu przeprowadzana jest z wykorzystaniem następujących rodzajów broni: pistolet MCM Margolin, karabinek Sühl KK 150, pistolet P-83, karabinek kbk AKMS, pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt, strzelba powtarzalna Mossberg.

Przykładowe pytania egzaminacyjne

4. Komunikat dot. broni palnej wymagającej pozwolenia.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że  niżej wymieniona broń:

1. rewolwer ZORAKI K-10,

2. rewolwer  KESERU K-10,

3. pistolet WALTHER model P-22

4. pistolet WALTHER model P-99

5. rewolwer SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22)

oraz inna broń działająca na podobnych zasadach, została uznana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSW „ZA BROŃ PALNĄ WYMAGAJĄCĄ POZWOLENIA NA BROŃ”.

5. Od 8 kwietnia 2016 roku obowiązuje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr L 333 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych mające na celu zagwarantowanie tego, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady pozbawiania broni palnej cech użytkowych i ich potwierdzania, jednakowe dla wszystkich krajów członkowskich UE. W związku z powyższym, od dnia stosowania przepisów ww. rozporządzenia wykonawczego, tracą ważność wydane przez uprawnione podmioty i zatwierdzone przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji specyfikacje techniczne oraz określone w nich sposoby pozbawiania cech użytkowych broni palnej.

6. Komunikat dot. obowiązku przedkładania raz na 5 lat przez osoby posiadające pozwolenie na broń palną w celu łowieckim orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie w sprawie dotyczącej obowiązku nałożonego przepisem art. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651) na osoby posiadające pozwolenie na broń palną w celu łowieckim, tj. obowiązku przedkładania raz na 5 lat właściwemu organowi Policji orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego stwierdzających, że nie należą one do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 ze zm.) i potwierdzających możliwość dysponowania bronią, informujemy, że osoby, które posiadały pozwolenie na broń wydane przed nowelizacją ustawy o broni i amunicji będą zobowiązane do przedłożenia stosownych orzeczeń po 5 latach od dnia wejścia w życie przepisu, tj. 1 kwietnia 2023 r.

7. Komunikat dot. zmiany miejsca egzaminu.

Uprzejmie informujemy, że egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią przed komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zaplanowany na dzień 11 września 2019 r. o godz. 9.00. na strzelnicy „PASTERNIK” w Krakowie, ul. Pasternik 128 - z przyczyn niezależnych od organu Policji - nie odbędzie się w ww. miejscu.

Przedmiotowy egzamin odbędzie się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109 o godz. 9.00
. Część praktyczna egzaminu zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem pistoletu P-83 wyłącznie dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia/dopuszczenia na ww. rodzaj broni na strzelnicy zlokalizowanej w siedzibie KWP w Krakowie.

Egzamin praktyczny dla osób ubiegających się o pozwolenie/dopuszczenie na ww. rodzaj broni oraz inne rodzaje broni palnej odbędzie się w innym terminie i miejscu, o czym Strony zostaną powiadomione stosownym pismem.

Zbiórka uczestników egzaminu o godz. 8.30 przy Biurze Przepustek KWP w Krakowie. Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego z części praktycznej proszone są o stawiennictwo o godz. 10.00