Licencja detektywa

LICENCJA DETEKTYWA

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywa oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Zgodnie z powołaną powyżej ustawą licencję detektywa wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydnie licencji, a w przypadku osoby niemającej zamieszkania na terytorium RP-Komendant Stołeczny Policji.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa powinna sprządzic wniosek o wydanie takiej licencji adresowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Do wniosku należydołączyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o niekaralności,

2.Świadectwo pracy – w przypadku, gdy zainteresowany zatrudniony był w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, wojsku, sądzie, prokuraturze lub innym urzędzie administracji publicznej,

3. Kserokopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie (oryginał do wglądu),

4. Dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm,

5. Kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu),

6. Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,

7. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa,

Pozostałe dokumenty sporządza się w obecności funkcjonariusza Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie:

8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9. Oświadczenie, iż aktualnie nie toczy się przeciwko danej osobie postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. Oświadczenie, iż dana osoba nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Starży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej RP lub innym państwiew ciągu ostatnich pięciu lat.

Opłata za wydanie licencji detektywa zgodnie z § 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Powyższą opłatę wnosi się przed wydaniem licencji detektywa na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

O wysokości opłaty i numerze rachunku na jaki należy dokonać wpłaty, osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa, zostanie poinformowana po wydaniu decyzji.

Procedura wydania licencji detektywa.