licencje

 

 1. Definicja pracownika ochrony
 2. Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 3. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony - warunki
 4. Przesłanki odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 5. Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony
 6. Badania lekarskie

  

1.Definicja pracownika ochrony

Pracownikiem ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia jest to osoba:

a) wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

b) wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

c) wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na listy kwalifikowanych pracowników ochrony, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

2.Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

Uprawnienia wynikajace z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej są uprawnieni do wykonywania czynności w postaci bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

a ponadto do:

d) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1; (tylko w zakresie ochrony fizycznej)

e) organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. (tylko w zakresie ochrony fizycznej)

Czynności określone w pkt a, b i c wykonywane są przez:

1) pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;

2) pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;

3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób;

4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

5) pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych:

a) w art. 36 ust. 1 pkt 4,

czyli użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a,pkt 7,9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628):

a) w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej ustawy,

b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 9 tej ustawy;

b) w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), zwanej dalej "ustawą o broni i amunicji";

czyli użycia lub wykorzystania broni palnej:

a) w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c tej ustawy,

b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. e oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego są uprawnieni do wykonywania czynności w postaci zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania,

a ponadto do:

c) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 2; (tylko w zakresie zabezpieczenia technicznego)

d) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego. (tylko w zakresie zabezpieczenia technicznego

  3. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony - warunki

Ochrona fizyczna

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. ukończyła 21 lat;
 3. ukończyła co najmniej gimnazjum;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 7. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 8. posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogu określonego w pkt 8 są:

 1. dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;
 2. dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;
 3. świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;
 4. zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;(art. 26 ust. 9 ustawy o ochronie osób i mienia)
 5. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 6. zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 7. świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie

Procedura wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zabezpieczenie techniczne

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

 1. ukończyła 18 lat;
 2. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 5. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 6. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
 7. posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.).

 

Procedura wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego


4. Przesłanki odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku gdy:

1) pracownik ochrony fizycznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia: 

  2) pracownik zabezpieczenia technicznego nie spełnia wymogów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia:

   5. Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony

   Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - przesłanki

   Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:

     1. pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;(art. 29 ust.6 pkt 1)
     2. nie spełnia warunków określonych w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4-8, w art. 30 albo w art. 38b;(art. 29 ust.6 pkt 2)
       1. utraty obywatelstwa (polskiego lub UE); (art. 26 ust. 3 pkt 1)
       2. nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; (art. 26 ust. 3 pkt 4)
       3. jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne; (art. 26 ust. 3 pkt 5)
       4. toczy się przeciwko niej postępowanie karne o przestępstwo umyślne; (art. 26 ust. 3 pkt 5)
       5. nie posiada nienagannej opinii…; (art. 26 ust. 3 pkt 6)
       6. nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej…; (art. 26 ust. 3 pkt 7)
       7. nie posiada przygotowania zawodowego w zakresie ochrony osób i mienia; (art. 26 ust. 3 pkt 8)
       8. nie zawiadomił o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania; (art. 30)
       9. nie odbył raz na 5 lat szkolenia lub kursu w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, (czyli przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia) oraz nie przedstawił właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu. (art. 38b)

   3. wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 lub art. 87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 829).

    1. Kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe, podlega karze aresztu albo grzywny(art. 70 § 2 Kw )
    2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych (art. 87 § 1 Kw),

    

   Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego – przesłanki

   Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, w przypadku gdy:

     1. pracownik zabezpieczenia technicznego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;(art. 29 ust.7 pkt 1)
     2. nie spełnia wymogów określonych w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4-6, art. 27 ust. 2 pkt 3 lub w art. 30;
      1. utraty obywatelstwa (polskiego lub UE); (art. 26 ust. 3 pkt 1)
      2. nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; (art. 26 ust. 3 pkt 4)
      3. jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne; (art. 26 ust. 3 pkt 5)
      4. toczy się przeciwko niej postępowanie karne o przestępstwo umyślne; (art. 26 ust. 3 pkt 5)
      5. nie posiada nienagannej opinii…; (art. 26 ust. 3 pkt 6)
      6. nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej…; (art. 27 ust. 2 pkt 3)
      7. nie zawiadomił o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania; (art. 30)

   3. wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 829). 

   1. Kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe, podlega karze aresztu albo grzywny(art. 70 § 2 Kw )

   6. Badania lekarskie

   Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej oraz osoba ubiegająca się o wpis na listę, winni posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym.

   Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki wpis przeprowadza się na wniosek tej osoby, za wyjątkiem następujących sytuacjach:

   1. w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do wykonywania zadań  - na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.(art. 32 pkt 3)
   2. kiedy badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba, ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz osoba posiadająca taki wpis, jest pracownikiem, wtedy badania mogą być przeprowadzone na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, a orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badań lekarskich, w obu przypadkach, traktuje się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (33a ust. 3) -  czyli orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

    Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne ponosi:

   • osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osoba posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
   • pracodawca w stosunku do pracowników (zarówno ubiegających się o wpis jak i posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej)