Unikaj zagrożeń

Uroczyste zakończenie Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

12 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się uroczyste zakończenie obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w 2019 roku, połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursów wiedzy o bezpieczeństwie w Sieci, plastycznych oraz zwycięskiej drużynie biorącej udział w grze wirtualno – terenowej.

W wydarzeniu udział wzięli:

- Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie

- Pani Sylwia Grzesiak - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

- podinsp. Paweł Godyń – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie

- Pan Antonii Rumian – Wójt Gminy Michałowice.

W ramach tegorocznych obchodów DBI, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Krakowie prowadzili spotkania edukacyjne z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, a także wspólnie z gronem pedagogicznym zorganizowali grę wirtualno – terenową dla ponad 100 uczniów, którzy rozwiązywali szereg zadań związanych z wykorzystaniem nabytej wcześniej wiedzy dotyczącej bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni. Uczniowie mieli także możliwość uczestniczenia w licznych konkursach wiedzy, czy też plastycznych.

Uroczystego wręczenia nagród laureatom zgromadzonym na sali gimnastycznej dokonali – Pani Dyrektor Sylwia Grzesiak oraz podinsp. Paweł Godyń. Każdy z laureatów otrzymał nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzka Policji w Krakowie projektu edukacyjnego „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Całość uroczystości przeplatana była wspaniałymi występami chóru „Bez Batuty”.

Całość wydarzenia objęta byłą patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem

W dniu 15 lutego 2019 roku na stoku narciarskim „LubomierzSki” odbyły się zawody dla dzieci. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Turniej składał się z trzech części - teoretycznej (krzyżówka z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz sprawnościowej (rzut piłką do celu), a na zakończenie zadawano pytanie konkursowe. Nagrody w postaci kasków przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gry edukacyjne z Europe Direct w Krakowie. Dodatkowo Urząd Gminy  oraz Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej przekazał dzieciom biorącym udział w konkursie puchary oraz upominki. Wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych: do lat 7, 8-10 lat i powyżej  11 lat z podziałem na dziewczynki oraz chłopców.

Zawody odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował „Inspektor Wawelek”, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów. Uczestnikom wręczono również Paszporty „Bezpiecznego Narciarza”.

Współorganizatorami imprezy byli: Ośrodek Narciarski „LubomierzSki”, Gmina Mszana Dolna,  Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej,  Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

 

„Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni”

W dniu 12 lutego 2018 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie odbyła się konferencja „Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni” zorganizowana przez Komisariat Policji nr VIII w Krakowie oraz Zespół Szkolno– Przedszkolny nr 9 w Krakowie, w ramach projektu „Powiedz NIE Przemocy”.

Gości powitała i wprowadziła w temat spotkania Joanna Gondek – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 140 w Krakowie. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele oraz animatorzy kultury. Wśród uczestników wydarzenia byli również: Radny Dzielnicy XIV Czyżyny – pan Grzegorz Mączka oraz Radni Dzielnicy XVIII – pani Iwona Sewiło oraz pan Rafał Brzeziński.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami badań dotyczących problemu współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży oraz z szerokim repertuarem działań prowadzonych na rzecz walki z agresją i przemocą w środowisku szkolnym.

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące ograniczenia występowania agresywnych zachowań uczniów, cyberprzemocy, wpływu mediów na przemoc wśród młodzieży, wiktymizacji, istoty budowania relacji w szkole.

Swoje prelekcje wygłosili: podinsp. Izabela Ciarka, podinsp. Wojciech Chechelski oraz st. asp. Radosław Zębala, praktycy zawodowo zajmujący się walką z przemocą wśród uczniów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemem agresji rówieśniczej.

Konferencja była doskonałą okazją do zdobycia wartościowej wiedzy i pogłębienia kompetencji w zakresie walki z poszerzającą się skalą analizowanego zjawiska. Wystąpienia ekspertów inspirowały do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Podziękowanie za wspieranie działań dotyczących walki z przemocą przekazała pani Ewelina Sitarz - dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Krakowie.

Agresja i przemoc to integralny element szkolnej rzeczywistości. Mimo wdrażania wielu działań zapobiegawczych, wrogie zachowania występujące w grupie rówieśniczej to nie incydenty, ale częste przypadki, z którymi pedagodzy i specjaliści muszą mierzyć się w codziennej pracy. Przemoc szkolna jest przejawem szerszego zjawiska społecznego - narastającej agresji w relacjach społecznych, wzrostu przestępczości, brutalizacji przekazów medialnych i wielu innych czynników. Kształtowanie świadomości społecznej, sukcesywne uwrażliwianie na problem agresji oraz uświadamianie jej dalekosiężnych, często tragicznych konsekwencji, może okazać się ważnym krokiem na drodze do wyeliminowania tego zjawiska.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu - Działajmy Razem

W ramach wydarzenia „Dzień Bezpiecznego Internetu” w 2019 roku obchodzonego pod hasłem „Działajmy razem”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej w Michałowicach, zorganizowali w dniu 07 lutego 2019 roku na terenie szkoły – grę wirtualno – terenową.

W trakcie gry, uczestniczyło w niej 110 uczniów z klas 4 - 8 oraz 6 nauczycieli. Uczestnicy poruszali się w kilkuosobowych zespołach, pomiędzy sześcioma usytuowanymi „stoiskami”. Uczniowie odszukiwali właściwe miejsce, które oznaczone były kartami z QR Kodami. Drużyny wykonywały wyznaczone zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci internetowej i zdobywały punkty, jak również omawiały pozytywne strony Internetu, z którymi mają do czynienia na co dzień. W przypadku, gdy któraś z drużyn nie „zaliczyła” zadania – „złapała wirusa komputerowego”, poddawana była kwarantannie – leczeniu na stanowisku „Level 4” – gdzie wykonywali prace plastyczne związane z tematyką bezpieczeństwa w Sieci.

Grupy otrzymywały „Karty Logowania Drużyny” wraz z zawartym dla niej QR Kodem, do którego stanowiska – Levelu ma się „zalogować”. Jeżeli uczestnicy nie posiadali smartfonu z odpowiednią aplikacją, były przygotowane karty z alternatywną formą wskazania stanowiska oraz zadania do wykonania.

Zaproponowana forma działań edukacyjnych w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, spełniła oczekiwania uczniów biorących udział w grze, jako ciekawa forma zdobywania wiedzy o bezpiecznych zachowaniach w korzystaniu z sieci internetowej.

12 marca 2019 roku w szkole Podstawowej w Michałowicach, odbędzie się uroczyste podsumowanie i zakończenie działań prowadzonych w ramach tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu

W dniu 7 lutego 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili spotkania, z młodzieżą w klasach  6-8 w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie. Profilaktyka odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowanego przez Komisję Europejską  w 2004 roku, który ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież oraz nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Działajmy razem”!

Podczas spotkania z dziećmi policjanci rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeniach związanych z jego użytkowaniem. Oprócz tematu głównego policjanci poruszyli temat szacunku do innych użytkowników sieci, a także wzajemnych relacji uczniów podczas codziennych spotkań w szkole i poza nią. Przedstawili również niektóre konsekwencje, wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu i telefonów komórkowych oraz omówili temat odpowiedzialności nieletnich. Ponadto mogły one dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.

 

"Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" - Zawoja

W dniu 27 stycznia na stoku narciarskim „Wojtek” w Zawoi policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, edukowali dzieci, dorosłych i młodzież w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Funkcjonariusze wspólnie z ratownikami GOPR promowali bezpieczeństwo wśród narciarzy i snowboardzistów, poszerzali wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz materiały informacyjno-edukacyjne zwierające min. Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Wszystkie dzieci, które odwiedziły policyjne stanowisko otrzymały informacje na temat konkursu plastycznego na zilustrowanie dekalogu zasad bezpieczeństwa Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - „Stok nie jest dla bałwanów”.

Współorganizatorami imprezy byli: Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

Dzień Babci i Dziadka - spotkanie z Seniorami  

W środę 23 stycznia 2019 roku policjanci z wydziałów: prewencji i ruchu drogowego KWP w Krakowie, w Klubie Seniora przy Parafii Najświętszego Imienia Maryi Ojców Pijarów w Krakowie, przeprowadzili pogadankę profilaktyczno – edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa.

Spotkanie to odbyło się przy okazji obchodzonego w tym czasie Dnia Babci i Dziadka. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczestników głos zabrała policjantka ruchu drogowego, która przedstawiła podstawowe zasady ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwróciła na bezpieczeństwo pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zarazem najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na drodze. Podkreśliła jak ważne jest używanie elementów odblaskowych zwłaszcza po zmroku i nie tylko w miejscach gdzie jest to nakazane prawem.

Następnie głos zabrała policjantka z wydziału prewencji, która omówiła ważny aspekt oszustw metodą na wnuczka i policjanta. Ostrzegła przed sposobem działania sprawców tych oszustw. Na konkretnych przykładach omówiła jak wygląda krok po kroku postępowanie tych przestępców i poinstruowała jak należy postępować w przypadku stania się ich ofiarą.

Po omówieniu tematów, policjantki bardzo szczegółowo odpowiadały na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania. Na zakończenie spotkania słuchaczom wręczono materiały informacyjno-edukacyjne oraz odblaski „Warta”.

 

"Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" - inauguracja

12 stycznia 2019 roku małopolska Policja uczestniczyła w inauguracji trzeciej edycji akcji informacyjno – edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Działania zorganizowane zostały przez Biuro Prewencji KGP na  terenie stacji narciarskiej „Kasina Ski”, w gminie Mszana Dolna. Dla uczestników zorganizowano  konkursy, quizy i testy wiedzy.  Odbył się również pokaz ratowniczy, zorganizowany przez Podhalańską Grupę GOPR.

Celem akcji informacyjno-edukacyjnej jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach. Partnerami przedsięwzięcia są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Fundacja PZU.

Inauguracja kolejnej edycji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” to również ogłoszenie konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, którego tematem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Na potrzeby akcji została utworzona specjalna strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona ta zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

 

Seminarium "Szkoła wobec nowych wyzwań i szans edukacyjnych"

W ramach długoletniej współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, a Akademią Ignatianum w Krakowie, funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie – podinsp. Wojciech Chechelski został zaproszony do udziału w organizowanym 7 stycznia 2019 roku seminarium naukowym - „Szkoła wobec nowych wyzwań i szans edukacyjnych”, adresowanym do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego.

Seminarium organizowane było przez Katedrę Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej oraz Prezydenta Miasta Krakowa – Pana prof. Jacka Majchrowskiego. W trakcie trwania seminarium, podinsp. Chechelski wspólnie z Panią dr hab. Klaudią Węc prof. AIK oraz kpt. Grzegorzem Chudoba z Zakładu Karnego w Trzebini, przybliżyli uczestniczącym dyrektorom tematykę zachowań ryzykownych, do jakich może dochodzić na terenie placówek oświatowych, a także uczestniczyli w panelu dyskusyjnym podsumowującym ww. seminarium.

  

starsze artykuły:

2018 r.

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.