Aktualności

„Bezpieczne Ferie 2022” - podsumowanie działań prewencyjnych małopolskiej Policji

Data publikacji 02.03.2022

Ferie zimowe w roku 2022 roku powróciły do tradycyjnej formuły organizacyjnej, polegającej na podziale całego okresu ich trwania na cztery terminy dla poszczególnych województw. Odbywały się one w dniach od 14 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku. W województwie małopolskim podjęte zostały w tym czasie wzmożone działania kontrolne i profilaktyczne, pn. „Bezpieczne Ferie 2022”. Najistotniejszym zadaniem Policji było zapewnienie bezpieczeństwa turystom krajowym i zagranicznym wypoczywającym w naszym województwie oraz jego mieszkańcom. Pod nadzorem małopolskich policjantów w tym okresie pozostawali uczniowie spędzający czas wolny od nauki w formie zarówno zorganizowanego wypoczynku, jak i w swoich rodzinnych miejscowościach

W zakresie bezpieczeństwa prewencyjnego realizowane były m.in. następujące działania:

 •  nawiązywano kontakt z podmiotami pozapolicyjnymi, pod kątem podjęcia wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa turystów, w ramach wymiany informacji na temat występujących zagrożeń oraz działań, podejmowanych w zakresie organizowanych przedsięwzięć, związanych z zimowym wypoczynkiem (urzędy gmin, starostwa, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, straże gminne/miejskie, Straż Rybacka),
 • dokonywano kontroli w miejscach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży, wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. (Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022  przygotowało wytyczne, na podstawie których mogli oni opracować własne procedury bezpieczeństwa, uwzględniając panujący stan globalnej pandemii choroby zakaźnej COVID-19). Dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich skontrolowali w sumie  356 miejsc zorganizowanego wypoczynku ujawniając 2 organizatorów nieposiadających zgłoszeń o prowadzeniu działalności wypoczynkowej - półkolonii,
 • współpracowano z organizatorami placówek wypoczynku zimowego pod kątem rozpoznawania formy i liczby miejsc wypoczynku, a także zwracano uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń związanych z brakiem nadzoru nad dziećmi  i młodzieżą ze strony opiekunów,
 • policyjni profilaktycy społeczni oraz dzielnicowi przeprowadzili 974 spotkania profilaktyczno - edukacyjne, z dziećmi oraz ich opiekunami (dostosowując formę do aktualnie panujących warunków w związku z COVID-19), w zakresie: bezpieczeństwa w trakcie podróży oraz zimowych zabaw na śniegu i na lodzie, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń związanych z przejawami demoralizacji nieletnich,
 • edukowano społeczności lokalne o właściwym zabezpieczaniu mieszkania  oraz posiadanego mienia osobistego podczas pobytu na wypoczynku oraz w podróży,
 • zapewniano bezpieczeństwo na stokach narciarskich poprzez koordynowanie służby patroli narciarskich w czasie i miejscach przebywania dużej ilości turystów  (wykonano 270 służb ośmiogodzinnych w ramach dwuosobowych patroli), a także edukowano podczas szeregu akcji profilaktycznych na małopolskich stokach narciarskich, w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, uczestników rekreacji sportowej o zasadach bezpiecznego zachowania się (Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS) oraz możliwości uczestnictwa w konkursie plastyczno-filmowym „Śnieżny dekalog”,
 • patrolowano miejsca atrakcyjne turystycznie pod kątem przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw na szkodę turystów i społeczności lokalnej,
 • podejmowano wyprzedzające inicjatywy o charakterze minimalizującym skutki działań sprawców czynów zabronionych, popełnianych w miejscach wypoczynku,
 • kontrolowano  tzw. „dzikie lodowiska”,
 • przeprowadzono 8138 kontroli miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem ujawniania i eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim ujawniając 43 nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 3 osoby pod wpływem środków odurzających,
 • kontrolowano miejsca, w których może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają.

Celem tych działań było minimalizowanie potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom, negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież, a także zapewnienie bezpieczeństwa osobom spędzających ferie w miejscu zamieszkania i poza nim, poprzez zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń.

O podsumowaniu stanu bezpieczeńswta w ruchu drogowym pisalismy tu: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/

 • pamiątkowa fotografia z uczestnikami zawodówka
 • policjantki z dziećmi przy stanowisku profilaktycznym
 • patrol narciarski na stoku
 • patrol narciarski z narciarzami na stoku
 • patrol narciarski z narciarzami na stoku
 • policjanci z zawodnikami na stoku Wojtek w Zawoi
Powrót na górę strony