Rzecznik Prasowy KWP w Krakowie

Rzecznik Prasowy KWP w Krakowie

Katarzyna Cisło - Rzecznik Prasowy KWP w Krakowie

Rzecznik prasowy

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

podinsp. Katarzyna Cisło

tel.: 47 83 54 033

email: rzecznik@malopolska.policja.gov.pl

 


Numery telefoniczne zespołu prasowego:

- kom. Rafał Knapik - 47 83 54 034

- mł. asp. Anna Zbroja-Zagórska - 47 83 51 410

-mł. asp. Bartosz Izdebski - 47 83 54 036

-st. sierż. Mateusz Lenartowicz - 47 83 54 123

 - Anna Zięcik – sekretariat - 47 83 54 039  

                                    Telefon dyżurny zespołu 603 397 454                                  

Faks: 47 83 54 037


Zespół prasowy odpowiada wyłącznie na zapytania telefoniczne ze strony prasy i korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00  do 15:00. W tych godzinach odbierana jest również poczta elektroniczna. Poza godzinami urzędowania,  w sobotę i niedzielę czy w dni wolne od pracy dyżuruje rzecznik prasowy lub wyznaczona osoba z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie - pod telefonem  603 397 454 - udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy, ale tylko i wyłącznie w sprawach ważnych i zarazem bieżących wydarzeń.

https://www.facebook.com/Malopolska.Policja

https://twitter.com/kwpkrakow

https://instagram.com/kwp_krakow

https://youtube.com/kwpkrakow

Zespół  Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail  rzecznik@malopolska.policja.gov.pl   nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury czy organów Policji należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.
Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie. 
Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie. 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.  
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 
 

Powrót na górę strony