Wydział Prewencji

Kierownictwo:
Naczelnik - mł. insp. Robert Michalik
Zastępca Naczelnika - podinsp. Aneta Giżyńska


Kontakt:
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 800
faks: 47 83 54 818
email: sekretariat.prew@malopolska.policja.gov.pl

Zgłoszenia informacji o znęcaniu się nad zwierzętami (m.in. złe traktowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania):
Koordynator ds. ochrony zwierząt:
tel. 47 83 54 808
faks: 47 83 54 818
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie organizacji i pełnienia służby przez policjantów z komórek właściwych w sprawach wywiadowczych, patrolowych, interwencyjnych lub patrolowo-interwencyjnych jednostek Policji;
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez dzielnicowych i kierowników rewirów dzielnicowych jednostek Policji;
3) koordynowanie i nadzorowanie działań Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie;
4) koordynowanie i nadzorowanie bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w komunikacji publicznej, na zorganizowanych terenach narciarskich oraz na wodach i terenach przywodnych;
5) utrzymywanie współpracy ze strażami gminnymi i miejskimi działającymi na obszarze województwa małopolskiego;
6) wykonywanie czynności zleconych przez Wojewodę Małopolskiego w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad strażami gminnymi i miejskimi;
7) nadzorowanie w ramach patroli oficerskich pełnienia służby na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego przez policjantów jednostek Policji oraz opracowywanie wystąpień do komendantów jednostek Policji, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach ich działania;
8) monitorowanie i doskonalenie struktur komórek organizacyjnych służby prewencyjnej poprzez bieżące analizowanie i opiniowanie propozycji zmian strukturalnych w poszczególnych jednostkach Policji;
9) koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi działającymi na obszarze województwa małopolskiego;
10) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie psów służbowych;
11) nadzorowanie działalności prewencyjnej jednostek Policji właściwych w sprawach realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa w cywilnej komunikacji lotniczej;
12) nadzorowanie przestrzegania zasad przyznawania, użytkowania i przechowywania broni palnej służbowej oraz sposobu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez policjantów Komendy i jednostek Policji;
13) nadzorowanie działań Policji w zakresie zatrzymania osób oraz doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia w aspektach zasadności, legalności i prawidłowości wykonania tych czynności;
14) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty”;
15) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach nieletnich i patologii jednostek Policji;
16) analizowanie zjawisk kryminogennych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie programów przeciwdziałania tym zjawiskom;
17) inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie programów prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich;
18) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem na obszarze działania Komendy systemów informatycznych wykorzystywanych przez komórki organizacyjne służby prewencyjnej jednostek Policji;
19) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
20) utrzymywanie bieżącego kontaktu i współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem  Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Starostami, Prezydentami miast i organizacjami społecznymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej.

 

Powrót na górę strony