Kontakt - Policja Małopolska

Wydział Ruchu Drogowego - KWP Kraków

Kierownictwo:
Naczelnik -  mł. insp. Maciej Rymar
Zastępca Naczelnika - nadkom. Wojciech Matras

Kontakt:
tel.: 47 61 54 195
faks: 47 61 54 177

email: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:

Sprawuje nadzór merytoryczny oraz bieżąco i długofalowo koordynuje prace wydziałów ruchu drogowego komend powiatowych / miejskich Policji na terenie Małopolski oraz Komisariatu Autostradowego Policji. 

Podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjne oraz inspiruje do nich inne instytucje i organizacje społeczne.

We współdziałaniu ze Sztabem Policji i innymi komórkami organizacyjnymi Policji, realizuje zadania związane z zabezpieczeniami wizyt i delegacji rządowych, uroczystości państwowych i imprez masowych, mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto opiniuje projekty organizacji ruchu lub jej zmiany na drogach krajowych i wojewódzkich, a także wnioski o wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 

Ponadto, bezpośrednio nadzoruje bezpieczeństwo i porządek ruchu oraz kontroluje ruch, głównie na drogach krajowych województwa.

Powrót na górę strony