Kontakt

Wydział Ruchu Drogowego - KWP Kraków

Kierownictwo:
p.o. Naczelnik - podinsp. Wojciech Matras
p.o. Zastępca Naczelnika - kom. Łukasz Tomoń

Kontakt:
tel.: 47 83 54 195
faks: 47 83 54 177

email: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:

Sprawuje nadzór merytoryczny oraz bieżąco i długofalowo koordynuje prace wydziałów ruchu drogowego komend powiatowych / miejskich Policji na terenie Małopolski oraz Komisariatu Autostradowego Policji. 

Podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjne oraz inspiruje do nich inne instytucje i organizacje społeczne.

We współdziałaniu ze Sztabem Policji i innymi komórkami organizacyjnymi Policji, realizuje zadania związane z zabezpieczeniami wizyt i delegacji rządowych, uroczystości państwowych i imprez masowych, mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto opiniuje projekty organizacji ruchu lub jej zmiany na drogach krajowych i wojewódzkich, a także wnioski o wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 

Ponadto, bezpośrednio nadzoruje bezpieczeństwo i porządek ruchu oraz kontroluje ruch, głównie na drogach krajowych województwa.

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie – w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie województwa małopolskiego można kontaktować się z WRD KWP w Krakowie drogą elektroniczną – e-mail: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

W korespondencji kierowanej do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie - w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej - należy wskazać:

  • imię i nazwisko,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu, nr mieszkania),
  • dokładny opis sprawy.

Odpowiedzi będą udzielane w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową. Korespondencja niespełniająca powyższych wymogów będzie traktowana, jako anonimowa i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Podstawy prawne:
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Powrót na górę strony