Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie (KWP w Krakowie) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
malopolska.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-18

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
     Treści niedostępne:

 • niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawierają elementów wymaganych ustawą,
 • niektóre dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

     Wyłączenia:

 • niektóre filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-18

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 83 54 000 lub adresem poczty elektronicznej poczta@malopolska.policja.gov.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje możliwy termin realizacji, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Ul. Mogilska 109 Uwaga - ze względu na specyfikę zadań Policji wizyty osób w Komendzie najczęściej mają charakter umówiony i osobie postronnej podczas pobytu zazwyczaj towarzyszy policjant/ka lub pracownik/czka cywilny. Skontaktowanie się przed wizytą pozwala na określenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poinformowanie o udogodnieniach i ograniczeniach oraz ustalenie zasad poruszania się i załatwiania sprawy, w tym przedstawienie szczegółowych informacji o dostępności architektonicznej oraz zakres pomocy, która może zostać udzielona. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie pomieszczenia Komendy są udostępnione dla osób postronnych.

Rozwiązanie 1. – przyjazd/przyjście bez umówienia

Na teren Komendy wchodzi się lub wjeżdża od ulicy Mogilskiej. Przed bramą jest parking z oznakowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
W pierwszej kolejności trzeba udać się do Biura Przepustek, znajdującego się po prawej stronie szlabanu wjazdowego. Z przepustką należy skierować się do budynku głównego i wejść schodami do budynku lub minąć wejście główne i za budynkiem skręcić w lewo. Tam znajduje się pochylnia dla wjazdu wózków inwalidzkich oraz automatycznie otwierane drzwi.
Kolejno należy udać się na recepcję (na tym samym poziomie), gdzie pracownik wstępnie rozpozna sprawę, a następnie poprosi osobę, która zajmie się dalszym załatwianiem sprawy, w tym asystą podczas wizyty.

Rozwiązanie 2. – umówienie wizyty

Na wizytę można się umówić telefonicznie, dzwoniąc na numer 47 83 54 444, pisząc na adres sekretariat.prezyd@malopolska.policja.gov.pl bądź do policjanta/pracownika zajmującego się przedmiotową tematyką lub sprawą.
Na terenie Komendy znajduje się parking wewnętrzny, z miejscami dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. W takim przypadku nie ma konieczności wyrabiania przepustki.
W przypadku osób przybyłych bez samochodu – obowiązuje procedura uzyskania przepustki (opisana powyżej).
W dalszym przebiegu wizyty umówionej zostanie udzielona asysta pracownika/funkcjonariusza realizującego przedmiotową sprawę.

 

Uwagi ogólne

 • budynek jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami – podjazd, drzwi automatyczne wejściowe, winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowane niektóre toalety;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • na terenie Komendy nie są zainstalowane urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome i słabowidzące.
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 • osoby niewidome oraz słabowidzące mają prawo wstępu do obiektu wraz z psem asystującym.
   

Usługa tłumacza

W jednostce Policji jest możliwość załatwienia sprawy z pomocą Polskiego Języka Migowego i systemu języka migowego.
Jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego? Przejdź do: Informacje dla osób niedosłyszących.
W Komendzie mamy również możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnościami w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności oraz osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 

Koordynator ds. zapewnienia dostępności

Funkcję koordynatora do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. Ochrony Praw Człowieka podinspektor Anna Maj-Wydra, adres poczty elektronicznej: anna.wydra@malopolska.policja.gov.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 47 83 54 025. 

Powrót na górę strony