Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

KOMUNIKAT DLA POLICJANTÓW

Informujemy o możliwości podjęcia służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Krakowie na stanowiskach asystentów.

 

Kandydaci do służby winni spełniać następujące warunki:

  •  ukończone przeszkolenie zawodowe podstawowe,
  •  dobry stan zdrowia,
  •  wiek do 30 lat,

Ponadto kandydaci muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie:

  •  rozmowy kwalifikacyjnej,
  •  testu sprawności fizycznej i badania psychologicznego,
  •  badań lekarskich.

 

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym procedury naboru policjant może być mianowany na etat asystenta w 5 grupie zaszeregowania.

Test określający predyspozycje kandydatów będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie trybu i warunków określenia predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji z dnia 26 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1832).

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kierownik Sekcji Szkoleniowo-Bojowej SPKP w Krakowie ul. Mogilska 109 – tel. 47 83 51 881

 

Służba w SPKP ze względu na swój charakter jest służbą dobrowolną i wymagającą. Kandydaci do służby w jednostkach KT podlegają rygorystycznemu systemowi naboru.

Proces naboru podzielony jest na 5 etapów składających się na jedną całość.

Etap I Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

Etap II Test sprawności fizycznej
Test przeprowadzana jest przez CPKP „BOA” we wskazanym przez organizatora terminie. 

Etap III Badanie psychologiczne
Badanie przeprowadzone na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie we wskazanym przez organizatora terminie.

Etap IV Badania lekarskie
Skierowanie na badania lekarskie celem określenia przez Wojewódzką Komisję Lekarską braku przeciwskazań medycznych do podjęcia służby przez kandydata w pododdziale kontrterrorystycznym.  

Po pozytywnym zakończeniu 4 etapów, kandydatowi można powierzyć obowiązki służbowe na stanowisku asystenta sekcji bojowej SPKP w Krakowie.

Etap V Kurs Podstawowy Służby Kontrterrorystycznej

Szkolenie specjalistyczne prowadzone przez instruktorów SPKP w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego na podstawie osobnego programu. 

Powrót na górę strony