Aktualności

Oświadczenie w związku z publikacją na stronie internetowej ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego artykułu "Czy małopolski komendant wojewódzki idzie na wojnę ze związkami"?

Data publikacji 22.03.2023

Stanowisko dotyczy artykułu, który ukazał się na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego w dniu 20 marca br.

Nie angażując się w polemikę z populistycznymi sformułowaniami podanymi w artykule, warto przywołać kilka faktów stanowiących rzeczywisty kontekst wypowiedzenia Porozumienia o którym mowa w artykule.

Współpraca pomiędzy Stroną Służbową a Związkami Zawodowymi regulowana jest Ustawą o związkach zawodowych oraz Ustawą o Policji i na mocy tych aktów prawnych przebiega w zakresie i w sposób wskazany normatywnie. Prowadzona jest ona równolegle ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w naszym garnizonie.

Porozumienie zawarte zostało w odmiennej rzeczywistości prawnej. Obecnie, w sytuacji pluralizmu związkowego, koniecznym jest szersze patrzenie na dialog społeczny w sprawach służbowych, zgodnie z zasadą równego traktowania gwarantowanego ustawą.

Odnosząc się do kwestii "jednostronnego wypowiedzenia porozumienia" warto zauważyć, że umowy cywilnoprawne, w tym porozumienia, co do zasady, mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron, z zachowaniem wskazanego okresu czasu. W zawartym  Porozumieniu Strony nie ograniczyły dopuszczalności jego rozwiązania do ważnych powodów, zatem wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron uznać należy za wystarczające poprzez złożenie  stosownego oświadczenia woli, z zachowaniem ustalonego trzymiesięcznego okresu.

Z szacunku dla policyjnej formacji warto dodać, że przywoływane w artykule "dobro policjantów i ich rodzin" oraz "ochrona funkcjonariuszy" zostały przez Stronę Służbową zabezpieczone w sposób ustawowy i odpowiadający oczekiwaniom, mimo pojawiających się  trudności w dialogu.

Wychodząc natomiast naprzeciw czynieniu zadość prawu związkowemu oraz chronionej konstytucyjnie wartości pluralizmu związkowego jak też potrzebie utrzymania dialogu społecznego ze wszystkimi związkami zawodowymi Policji małopolskiego garnizonu Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zaproponował cykliczne spotkania Strony Służbowej ze Związkową, wierząc, że będą służyły one dobru naszej formacji a nie partykularnym interesom osób i odbywać będą się z poszanowaniem praw innych oraz zasad współpracy.

Powrót na górę strony