Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi lub wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Skargi i wnioski można składać:
1. listownie na adres:  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków,
2. osobiście – w Biurze Przepustek KWP w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109, w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30,
3. faksem – na numer: +48 47 83 54 857,
4. za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej: www.epuap.gov.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się na stronie: Dostarczanie dokumentów elektronicznych na stronie BIP KWP w Krakowie,
5. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skargi@malopolska.policja.gov.pl,
6. ustnie do protokołu – w recepcji KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109  31-571 Kraków.

W dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 (w poniedziałki w godzinach 9.00 – 18.00) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, adres jw. funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Krakowie – działający w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie: 47 83 54 850.

WAŻNE!

Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga lub wniosek powinny zawierać:
1. imię i nazwisko wnoszącego,
2. dokładny adres do korespondencji,
3. dokładny opis zdarzenia.    

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach bez udzielenia odpowiedzi występującemu.
Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Powrót na górę strony