Aktualności

Konferencja „Przemoc i agresja w szkole/placówce oświatowej. Jak im przeciwdziałać?”

Data publikacji 13.06.2023

12 czerwca br., w sali Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach odbyła się konferencja „Przemoc i agresja w szkole/placówce oświatowej – Jak im przeciwdziałać?”. Współorganizatorami konferencji byli: Pani Maria Gubała – Starosta Gorlicki, Pan Witold Kochan – Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego oraz nadkom. Mariusz Piotrowski – Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach. Celem konferencji było wypracowanie wniosków, sugestii, czy propozycji rozwiązań, które pozwolą zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

Pomysł konferencji zrodził się jako odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie samych placówek oświatowych, ale także jako wniosek Młodzieżowej Rady Powiatu, Rady Powiatu Gorlickiego i Starosty Gorlickiego. Był to także efekt obserwacji zagrożeń, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia, także na terenie powiatu gorlickiego oraz informacji medialnych jakie docierają o aktach przemocy i agresji w szkole. Na konferencji omówiono charakterystykę czynów popełnianych przez nieletnich na terenie powiatu gorlickiego w ostatnich latach oraz wyniki ankiety dotyczącej przemocy i agresji, która została przeprowadzona w szkołach średnich powiatu. Ponadto przybliżone zostały zagadnienia dotyczące cyberzagrożeń z którymi spotykają się młode osoby oraz problemy wychowawcze z jakimi stykają się nauczyciele w szkołach. W końcowej części konferencji przybliżone zostały zmiany jakie zostały wprowadzone w nowej ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz zagadnienia dotyczące sądowego etapu postępowania w sprawach dotyczących nieletnich. Prelegenci wskazywali na przyczyny i różne aspekty agresji i przemocy oraz ich skutki, zarówno psychologiczne, społeczne i prawne, a także specyfikę współczesnych zagrożeń, ich skalę oraz zakres działań, które podejmowane są instytucje by im przeciwdziałać. Wykazano również, że jedynie współpraca pozwala prowadzić efektywną profilaktykę oraz szybkie i skuteczne działanie, a tym samym na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przemocy i agresji.
 
W konferencji wzięli udział: Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Witold Kochan, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach – nadkom. Mariusz Piotrowski, Radni Powiatu Gorlickiego i Młodzieżowej Rady Powiatu, przedstawiciele samorządów lokalnych, a także Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Gorlicach wraz z kuratorami sądowymi, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu gorlickiego, pedagodzy szkolni, przedstawiciele Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Wśród prelegentów znaleźli się Pani Sabina Homa – Sędzia Sądu Rejonowego w Gorlicach, Pani podinsp. Izabela Ciarka – Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Pan podinsp. Wojciech Chechelski – Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Pani Wioletta Padoł – pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach, Pani Anna Gubała – Halibożek – pedagog I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach i asp. szt. Gustaw Janas – Specjalista z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

Po przeprowadzonych prelekcjach i wykładach w trakcie dyskusji i podsumowania zostały wskazane pewne wnioski i sugestie oraz propozycje kierunków działań i konkretnych rozwiązań, które zostaną opracowane i wdrożone do realizacji przez instytucje biorące udział w konferencji, a które są odpowiedzialne za prawidłowe wychowanie młodego człowieka i reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy. Organizatorzy serdecznie dziękują prelegentom i wszystkim uczestnikom konferencji za udział i podejmowane już do tej pory działania w celu przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy i agresji wśród młodzieży.
 

  • Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu otwierają konferencję. Obok stoi
  • Na sali siedzą osoby i słuchają wykładu policjanta. Na ekranie wyświetlana jest prezentacja.
  • Uczestnicy konferencji siedzą i słuchają moderatora konferencji.
Powrót na górę strony