Wydział Ruchu Drogowego

Kierownictwo:
Naczelnik - podinsp. Wojciech Matras
Zastępca Naczelnika - kom. Łukasz Tomoń

Kontakt:
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel.    47 83 54 195
faks: 47 83 54 177
email: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa małopolskiego i ocena efektywności działań podejmowanych w tym zakresie przez jednostki Policji;
2) opracowywanie i monitorowanie wdrażania kompleksowych programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
3) planowanie i koordynowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg;
4) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zakresie współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drodze oraz inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
5) organizowanie i koordynowanie eskort oraz udział w zabezpieczeniach przejazdów osób objętych szczególną ochroną;
6) prowadzenie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
7) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem na obszarze działania Komendy systemów informatycznych wykorzystywanych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach ruchu drogowego;
8) sprawowanie nadzoru nad jednostkami Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby na drogach, w tym również realizowanie spraw związanych z nadzorem Komendanta nad Komisariatem Autostradowym Policji w Krakowie;
9) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji w rozpatrywaniu wniosków w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w wyjaśnianiu skarg na zasadność i sposób prowadzenia przez policjantów interwencji w ruchu drogowym;
10) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz opracowywanie koncepcji, planów i koordynowanie działań związanych z zabezpieczaniem tego rodzaju imprez;
11) opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie inżynierii ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych;
12) rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych;
13) rozpatrywanie zażaleń na niewniesienie przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego wniosków o ukaranie do sądów;
14) realizowanie zadań wykonawczych na drogach przez Sekcję Kontroli Ruchu Drogowego;
15) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.

Powrót na górę strony