Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Kierownictwo:

Naczelnik: mł.insp. Wilhelm Moneta
Zastępca Naczelnika: podinsp. Tomasz Szlósarczyk
Zastępca Naczelnika: podinsp. Magdalena Blitek-Leleń

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 56 000
faks: 47 83 56 787
e-mail: sekretariat.pg@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz ściganie sprawców tych przestępstw;
2) utrzymywanie współpracy w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz ich sprawców ze Strażą Graniczną, urzędami kontroli skarbowej, izbami celnymi i innymi instytucjami kontrolnymi;
3) prowadzenie własnych śledztw w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz przejmowanie do prowadzenia z jednostek Policji postępowań przygotowawczych o dużej złożoności i najwyższym ciężarze gatunkowym;
4) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w ramach prowadzonych śledztw w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz udział we wspólnych szkoleniach zmierzających do poprawy efektywności tej współpracy i ścigania sprawców przestępstw;
5) udzielanie pomocy jednostkom Policji w prowadzeniu wojewódzkich operacji taktycznych i działań doraźnych ukierunkowanych na występujące masowo przestępstwa o podłożu gospodarczym;
6) sporządzanie prognoz zagrożenia przestępczością gospodarczą oraz udział w określaniu głównych kierunków pracy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach walki z przestępczością gospodarczą jednostek Policji;
7) dokonywanie okresowych analiz i ocen poziomu pracy operacyjnej realizowanej przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach walki z przestępczością gospodarczą jednostek Policji;
8) koordynowanie pracy operacyjnej i procesowej podejmowanej przez jednostki Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz sprawowanie nadzoru nad tą pracą;
9) obejmowanie nadzorem szczególnym spraw o znacznym ciężarze gatunkowym prowadzonych przez komórki organizacyjne do walki z przestępczością gospodarczą jednostek Policji;
10) nadzorowanie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie ustalania, identyfikacji i tymczasowego zajęcia mienia oraz wnioskowania o zabezpieczenie składników majątkowych;
11) typowanie spraw do objęcia czynnościami w zakresie, o którym mowa w pkt 10;
12) udzielanie pomocy komórkom organizacyjnym służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie, o którym mowa w pkt 10, w tym przez bezpośrednie uczestnictwo w wykonywanych przez nie czynnościach procesowych.

Informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem:

Koordynator ds. CITES
tel. 47 83 56 024
faks: 47 83 56 787
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony