Laboratorium Kryminalistyczne

Kierownictwo:
Naczelnik -  mł.insp. Władysław Wojtyczka
Zastępca Naczelnika: podkom. Tomasz Kosiorowski
Zastępca Naczelnika - nadkom. Marcin Kopczak

Kontakt:
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 450
fax: 47 83 54 467
e-mail: sekretariat.lk@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
2) koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki w jednostkach Policji;
3) współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
4) współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
5) organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
6) prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („śladów NN") i obsługa Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);
7) wykorzystywanie psów służbowych w zakresie techniki kryminalistycznej oraz sprawowanie nad nimi opieki;
8) uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa małopolskiego.

Powrót na górę strony