Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

Kierownictwo:

Naczelnik: nadkom. Marcin Dakowicz

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 56 350
faks: 47 83 56 360
e-mail: sekretariat.narko@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) inicjowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek Policji;
2) ocena poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych właściwych do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek Policji, wraz z wnioskami zmierzającymi do jej usprawnienia;
3) udzielanie pomocy jednostkom Policji przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, a także przez uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach;
4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach własnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych kategorii:
a) przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
b) produkcji narkotyków syntetycznych oraz prekursorów,
c) produkcji oraz uprawy konopi innych niż włókniste,
d) handlu znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
e) posiadania znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
5) bieżące monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową na obszarze województwa małopolskiego oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostek Policji;
6) współpraca z zagranicznymi formacjami Policji oraz ich międzynarodowymi organizacjami za pośrednictwem właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Komendy, oraz Komendy Głównej Policji, współpraca z organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej o zasięgu międzynarodowym, a także koordynowanie działań jednostek Policji w tym zakresie.

Powrót na górę strony