Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

Kierownictwo:

Naczelnik: mł. insp. Andrzej Wojtasik
Zastępca Naczelnika: podinsp. Waldemar Mońka

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 600
faks: 47 83 54 606
email: sekretariat.gmt@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) realizowanie zadań w zakresie planowania, zakupu, dystrybucji oraz prowadzenie gospodarki magazynowej składników majątkowych na rzecz Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy w następujących sprawach:
a) uzbrojenia,
b) umundurowania i wyposażenia specjalnego,
c) sprzętu techniki kryminalistycznej i ruchu drogowego,
d) sprzętu kwaterunkowo-biurowego,
e) sprzętu gospodarczego, przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) sprzętu i wyposażenia działu żywnościowego,
g) druków i formularzy służbowych,
h) sprzętu kulturalno-oświatowego i sportowo-szkoleniowego;
2) dystrybucja oraz prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu i materiałów:
a) łączności i informatyki,
b) remontowo-budowlanych;
3) sprowadzanie i magazynowanie składników majątkowych otrzymanych z dostaw centralnych Komendy Głównej Policji oraz ich dystrybucja do komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy – zgodnie z należnościami i niezbędnymi potrzebami;
4) prowadzenie ewidencji głównej ilościowo-wartościowej składników majątkowych pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy;
5) przeprowadzanie okresowych oględzin i określanie dalszej przydatności składników majątku ruchomego będącego na stanie magazynów Wydziału Gospodarki Materiałowo- Technicznej Komendy, jak również pozostających w użytkowaniu jednostek Policji;
6) realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego zakwalifikowanego do kategorii majątku zużytego lub zbędnego;
7) prowadzenie dla Komendy oraz jednostek Policji dokumentacji w postaci kart mundurowych i wyposażenia specjalnego policjantów oraz kart odzieży roboczej i ochronnej pracowników, a także zaopatrywanie wszystkich policjantów i pracowników w środki higieny osobistej, ochrony indywidualnej i zaopatrzenia medycznego;
8) realizowanie zadań z zakresu gospodarki żywnościowej;
9) prowadzenie gospodarki warsztatowej w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy maszyn biurowych, sprzętu uzbrojenia oraz świadczenie usług poligraficznych;
10) prowadzenie gospodarki odpadami wytwarzanymi w Komendzie oraz nadzór w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w jednostkach Policji;
11) prowadzenie kontroli uzbrojenia alarmowego w Komendzie i jednostkach Policji;
12) realizowanie przedsięwzięć wynikających z przygotowań obronnych Komendy i jednostek Policji, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
13) udział w pracach komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań przewidzianych w pionie gospodarki materiałowo-technicznej;
14) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie zadań gospodarki materiałowo- technicznej realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach finansowych i gospodarczych jednostek Policji;
15) prowadzenie ewidencji pomocniczej psów służbowych;
16) udział w pracach związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach wydziału, oceny stanu przydatności majątku ruchomego oraz likwidacji zużytego majątku ruchomego;
17) realizowanie zadań w zakresie zakupu, przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego;
18) wytwarzanie i zaopatrywanie komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy w pieczęcie służbowe.

Powrót na górę strony