Wydział Inwestycji i Remontów

Kierownictwo:

Naczelnik: mł. insp. Bogusław Wiklik
Zastępca Naczelnika: podinsp. Małgorzata Jodłowska-Brzostek
Zastępca Naczelnika: Paweł Mazur

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 900
faks: 47 83 54 927 
e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) wykonywanie prawa trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa będących w użytkowaniu Komendy i jednostek Policji, a w tym:
a) gospodarowanie nieruchomościami,
b) regulacja stanów prawnych;
2) planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych dla jednostek Policji;
3) przygotowywanie i realizacja zadań remontowo-konserwacyjnych w obiektach Komendy;
4) realizacja czynności prawnych mających na celu zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej dla komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji;
5) udział w czynnościach związanych ze stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zadań realizowanych przez wydział;
6) współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie pozyskiwania, przystosowania i eksploatowania nieruchomości dla potrzeb komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji;
7) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach mieszkaniowych;
8) administrowanie zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Komendanta;
9) prowadzenie obsługi mieszkaniowej policjantów;
10) udział w pracach związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach wydziału, ocena stanu przydatności majątku ruchomego oraz likwidacji zużytego majątku ruchomego.

Powrót na górę strony