Wydział Łączności i Informatyki

Kierownictwo:

Naczelnik: mł. insp. Remigiusz Wojtas
Zastępca Naczelnika: podinsp.Tomasz Kisielewski
Zastępca Naczelnika: podinsp. Krzysztof Majka

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 500
faks: 47 83 54 572
e-mail: sekretariat.wlii@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) utrzymywanie i nadzorowanie niżej wymienionych systemów:
a) łączności przewodowej,
b) łączności bezprzewodowej,
c) poczty specjalnej,
d) policyjnej sieci transmisji danych,
e) sieci Internet,
f) sieci Intranet,
g) bezpieczeństwa technicznego;
2) planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie rozwoju systemów informatycznych w jednostkach Policji;
3) nadzór i koordynowanie działalności oraz udzielanie merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym pionu łączności i informatyki w jednostkach Policji w zakresie eksploatacji, dokumentowania i utrzymania systemów teleinformatycznych;
4) realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i organizacji łączności w sytuacjach kryzysowych oraz na czas podejmowania operacji policyjnych;
6) organizowanie łączności na potrzeby współdziałania z innymi służbami, jednostkami oraz instytucjami;
7) realizowanie przedsięwzięć wynikających z przygotowań obronnych Komendy i jednostek Policji, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
8) planowanie i realizacja wydatków budżetowych w zakresie potrzeb rzeczowych i finansowych komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
9) prowadzenie ewidencji systemów, sieci, obiektów i urządzeń teleinformatycznych;
10) prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie sprzętu teleinformatycznego i materiałów eksploatacyjnych będących na wyposażeniu Komendy;
11) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia procedur związanych z realizacją zamówień publicznych na usługi oraz dostawy sprzętu, wyposażenia i materiałów;
12) nadzór nad przyjmowaniem darowizn rzeczowych oraz wydatkowaniem i rozliczaniem środków z Funduszu Wsparcia Policji, w zakresie właściwości wydziału;
13) organizowanie i utrzymanie ekspedycji poczty specjalnej;
14) opracowywanie i przekazywanie jednostkom Policji informacji organizacyjnych i technicznych w zakresie teleinformatyki;
15) organizowanie, eksploatacja i nadzór nad funkcjonowaniem wojewódzkich systemów teleinformatycznych, dla których Komendant pełni rolę operatora systemu teleinformatycznego;
16) instalowanie, wdrażanie i eksploatowanie systemów teleinformatycznych opracowanych centralnie i lokalnie;
17) określanie kierunków rozwoju i zadań inwestycyjnych w zakresie wdrażania nowych technologii w Komendzie i jednostkach Policji;
18) realizowanie zadań związanych z obsługą systemu łączności rządowej;
19) udział w pracach związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach wydziału, ocena stanu przydatności majątku ruchomego oraz likwidacji zużytego majątku ruchomego.

Powrót na górę strony