Wydział Transportu

Kierownictwo:
Naczelnik - mł. insp. Jacek Wójcik
Zastępca Naczelnika - kom. Paweł Rakoczy

Kontakt:
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 51 950
faks: 47 83 51 951 

Zakres działania:
1) realizowanie zadań dotyczących planowania i zaopatrywania w sprzęt transportowy komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy w zakresie niezastrzeżonym dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
2) przygotowanie sprzętu transportowego do użytkowania, w szczególności poprzez:
a) rejestrowanie sprzętu transportowego,
b) wystawianie dowodów technicznych sprzętu transportowego,
c) oznakowanie i wyposażanie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu oraz oznaczanie ich numerami taktycznymi;
3) prowadzenie ewidencji głównej sprzętu transportowego oraz innych składników majątkowych związanych z prowadzeniem gospodarki transportowej, prowadzenie ewidencji środków trwałych i związanych z tym naliczeń amortyzacyjnych;
4) zapewnienie sprawności użytkowej sprzętu transportowego, w szczególności jego bieżącej obsługi, przeglądów, napraw i badań technicznych oraz zaopatrzenie w części zamienne i akcesoria;
5) zaopatrywanie w materiały pędne i smary pojazdów służbowych jednostek Policji oraz comiesięczne rozliczanie ich zużycia;
6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla policjantów Komendy i jednostek Policji;
7) prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych z udziałem służbowego sprzętu transportowego, realizowanie procesu napraw powypadkowych pojazdów oraz prowadzenie postępowań szkodowych związanych z uszkodzeniami służbowego sprzętu transportowego;
8) prowadzenie ewidencji użycia służbowego sprzętu transportowego Komendy i sprawozdawczości z tym związanej oraz prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obsługi codziennej pojazdów służbowych;
9) realizowanie obsługi transportowej Kierownictwa i komórek organizacyjnych Komendy, które nie posiadają własnego lub specjalistycznego sprzętu transportowego;
10) opracowywanie planów finansowych i rzeczowych dla Wydziału Transportu Komendy i jednostek Policji, monitorowanie stopnia realizacji umów i wydatków ponoszonych na transport przez jednostki Policji oraz nadzorowanie stopnia wykorzystania przyznanych limitów finansowych;
11) udział w czynnościach związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zadań realizowanych przez wydział, opracowywanie wymagań technicznych dla kupowanego sprzętu, materiałów i usług;
12) realizowanie zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz podatkowych związanych z użytkowaniem służbowego sprzętu transportowego w jednostkach Policji;
13) sprawowanie nadzoru nad gospodarką transportową w jednostkach Policji, dokonywania przeglądów stanu utrzymania sprzętu transportowego i zaplecza obsługowo-naprawczego;
14) zbywanie sprzętu transportowego, warsztatowego oraz materiałów zbędnych i zużytych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji, dla których prowadzona jest gospodarka transportowa;
15) realizowanie przedsięwzięć wynikających z przygotowań obronnych Komendy i jednostek Policji, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
16) udział w pracach związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach wydziału, ocena stanu przydatności majątku ruchomego oraz likwidacji zużytego majątku ruchomego.

Powrót na górę strony