Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - Policja Małopolska

Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Kierownictwo:
Naczelnik - podinsp. Iwona Olszańska

Kontakt:
tel.: 47 83 54 862
faks: 47 83 54 887

Zakres działania:
1) realizacja zadań związanych z procedurą planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie oraz koordynowanie i nadzorowanie działań komórek organizacyjnych Komendy w tym zakresie;
2) obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907);
3) opracowywanie projektów wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej;
4) identyfikowanie możliwości finansowania zadań Komendy ze środków pozabudżetowych, pozyskiwanie tych środków oraz rozliczanie ich wykorzystania;
5) koordynowanie, monitorowanie i wspieranie działań jednostek Policji mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
6) koordynowanie zakupów ze środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji w ramach zawieranych porozumień.

Powrót na górę strony