Wymagania dotyczące kandydatów

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Preferencje dotyczące kandydatów do służby w zakresie wykształcenia:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, 
 • wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia, w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Preferencje dotyczące kandydatów do służby w zakresie posiadanych umiejętności:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego lub pielęgniarki, 
 • prawo jazdy wszystkich kategorii, 
 • uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
 • znajomość języków obcych co najmniej na poziomie biegłości B2 (potwierdzona dokumentem) - uprawnienia  ratownika  wodnego,  
 • uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej.

 

Link do ogłoszenia na stanowisko pilota śmigłowca

Powrót na górę strony