Etapy postępowania kwalifikacyjnego

1. Test wiedzy

Testy wiedzy i oceny sprawności fizycznej odbywają się w wyznaczonej szkole Policji. Test składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Pytania dotyczą zakresu funkcjonowania Policji.

Test z wiedzy nie jest etapem selekcyjnym. Oznacza to, że przechodzisz do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony warto żebyś się przygotował do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu.

Uwaga! Pytania do testu wiedzy opracowuje Akademia Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Pytania do testu wiedzy - Akademia Policji w Szczytnie.

 

2. Ocena sprawności fizycznej

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Link do filmu: Test Sprawności Fizycznej do Policji w 2022 roku - omówienie

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje Cię karencja 2 miesięcy od dnia przystąpienia do tego etapu. Po tym czasie możesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie komplet dokumentów.

3. Badanie psychologiczne MultiSelect-R

Badanie psychologiczne MultiSelect-R przeprowadzane jest w Wydziale Psychologów mieszczącym się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na ul. Mogilskiej 109. Badanie określi Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawa w pracy. Pozytywny wynik z testu psychologicznego, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r. zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu psychologicznego  do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu, z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w budynku Wydziału Doboru i Szkolenia przy ul. Mogilskiej 109, Budynek nr 9.

Etap ten ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z trzech osób. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjanci służb prewencji. Jej celem jest ocena Twojej umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacji do podjęcia służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi oraz umiejętności autoprezentacji. Zaliczysz ten etap postępowania kwalifikacyjnego, gdy uzyskasz od 36 do 60 punktów.

Wynik negatywny skutkuje 6 miesięczną karencją.

5. Komisja lekarska

W ramach tego etapu będziesz poddany specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni Twoją psychiczną i fizyczną zdolność do służby w Policji.

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pełnienia służby w  Policji skutkuje 6 miesięczną karencją.

6. Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony uzyskaniem "poświadczenia bezpieczeństwa".

 

7. Lista rankingowa

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej z ilością punktów uzyskaną w trakcie całej procedury. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji. Natomiast jeśli zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjętym w kolejnych terminach, z zastrzeżeniem, że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminu ważności wyniku badania psychologicznego lub nie później niż w czasie 24 miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia na liście kandydatów - dotyczy postępowań prowadzonych na podstawie art. 25 ust. 11,13 lub 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W dalszym ciągu decydować o przyjęciu do służby w Policji będzie ilość uzyskanych punktów.

 


 

W trakcie procedury kwalifikacyjnej możesz zdobyć z etapów następujące ilości punktów:

  •    Test wiedzy ogólnej - maksymalnie 40 punktów;
  •     Ocena sprawności fizycznej - maksymalnie 60 punktów;
  •     Rozmowa kwalifikacyjna - maksymalnie 60 punktów.

W sumie można maksymalnie z etapów uzyskać 160 punktów.


Członek personelu lotniczego posiadający uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, członek personelu medycznego w Oddziale Prewencji Policji oraz osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe może uzyskać następujące punkty:

Rozmowa kwalifikacyjna - 60 punktów.


 

Powrót na górę strony