Zasady udsotępniania informacji publicznej

Czego dotyczy: informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Miejsce składania dokumentów: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie (e-mailowo, listownie, faksem).

Termin zakończenia procedury: udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe - wnioskujący zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Dodatkowe informacje: w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej – ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art.1 ust.2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych. 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODOw przypadku gdy wniosek kierowany jest do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy wniosek kierowany jest do Komendanta Miejskiego / Powiatowego Policji, administratorem danych osobowych jest właściwy organ Policji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieszczone są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednostki Policji będącej adresatem wniosku.

Powrót na górę strony