Projekt zmiany organizacji ruchu

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

Jednym z wielu zadań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie jest opiniowanie projektów organizacji ruchu. Z wyjątkiem dwóch przypadków w celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu niezbędne jest uzyskanie opinii Policji. Nie jest ona wymagana jedynie, gdy projekt organizacji ruchu obejmuje wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku gdy organ zarządzający ruchem dopuści wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie opiniuje projekty organizacji ruchu obejmujące drogę krajową lub wojewódzką znajdującą się na terenie województwa małopolskiego. W przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego drogę powiatową należy uzyskać opinię właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Policji. Wyjątkiem od powyższych reguł są sytuacje, gdy droga krajowa, wojewódzka lub powiatowa jest położona w mieście na prawach powiatu (w województwie małopolskim miastami na prawach powiatu są Kraków, Tarnów i Nowy Sącz). W takim przypadku niezbędne do zatwierdzenia organizacji ruchu jest uzyskanie opinii właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Policji.

Projekt organizacji ruchu wymagający opinii Policji powinien zawierać:

1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki
o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7. nazwisko i podpis projektanta.

Opracowany projekt powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 W celu uzyskania opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, projekt organizacji ruchu (1 egzemplarz) należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie lub na dzienniku podawczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z siedzibą w Krakowie na ul. Mogilskiej 109.

Opinia wydawana jest z zachowaniem przewidzianych prawem terminów tj. nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

Po uzyskaniu opinii, projekt organizacji ruchu trzeba przedstawić właściwemu organowi zarządzającemu ruchem w celu jego zatwierdzenia:

- drogi krajowe do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25;

- drogi wojewódzkie do Zarządu Dróg Wojewódzkich: 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56;

- drogi powiatowe do właściwego dla miejsca opracowania projektu Zarządu Dróg Powiatowych.

Należy pamiętać, że projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia w co najmniej dwóch egzemplarzach, jednak organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące adres e-mail: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek o wydanie opinii do projektu organizacji ruchu na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Powrót na górę strony