Depozyt broni palnej

Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni.

Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu Policji. Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. Nr 152 poz. 1609) - za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie jest pobierana opłata w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania od każdego egzemplarza broni.

Opłata ta pobierana jest po okresie 1 (jednego) roku od dnia przyjęcia broni i amunicji do depozytu, a jej ostateczne naliczenie następuje z chwilą zakończenia deponowania broni. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.

W przypadku zabezpieczenia broni i amunicji przez jednostkę Policji, koszty z tytułu deponowania broni i amunicji w depozycie ponosi Policja, ale tylko do momentu zmiany podstawy przechowywania broni i amunicji.

Z chwilą zmiany podstawy przechowywania broni i amunicji w depozycie organu Policji, koszty związane z ich deponowaniem przechodzą na właściciela lub uprawnionego do podejmowania decyzji w przedmiocie zdeponowanej broni i amunicji (opłata naliczana jest po okresie 1 roku od dnia zmiany podstawy)

Osoba składająca broń i amunicję do depozytu (z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji) może:

- wyrazić zgodę  na ich zniszczenie (do protokołu przyjęcia broni i amunicji)

- złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji

- złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa

Osoba, która złożyła broń do depozytu, ma prawo dostępu do niej w celu okazania osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz w celu oceny stanu technicznego broni, po uzgodnieniu terminu z jednostką deponującą.

Powrót na górę strony