Opłaty skarbowe

Poniższa tabela przedstawia wybrane stawki opłat skarbowych:

TABELA OPŁAT SKARBOWYCH

PRZEDMIOT OPŁATY SKARBOWEJ STAWKA ZWOLNIENIA
Pozwolenie na broń udzielane osobie fizycznej 242,00 zł  

Pozwolenie na broń udzielane osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

1193,00zł  wydawane szkole
Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni 17,00 zł  
Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony 17,00 zł  

Karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych

82,00 zł karta rejestracyjna wydawana szkole
Europejska Karta Broni Palnej 105,00 zł  

Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – dotyczy kopii decyzji o przyznaniu pozwolenia na broń.

 24,00 zł  

Wydanie legitymacji posiadacza broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni lub karty rejestracyjnej broni (tylko w przypadku jej zniszczenia/utraty).

17,00 zł  

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5,00 zł  

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17,00 zł

jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Dopuszczenie do posiadania broni

10,00 zł

 

 


Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać przelewem na rachunek bankowy UMK:

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Podatków i Opłat al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

z dopiskiem: „opłata skarbowa z tytułu ……………”

lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A.

na terenie Krakowa oraz w kasach UMK.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do podania.


 

Powrót na górę strony