Opłaty za egzamin

Stawki odpłatności za egzamin wynoszą:

  • 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego;
  • 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w  dniu złożenia wniosku o wydanie dopuszczenia do posiadania broni albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego;
  • 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego albo w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

 

 


Wpłat z tytułu opłaty za egzamin można dokonywać przelewem na rachunek bankowy KWP w Krakowie:

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

nr konta: 76 1010 1270 0055 8422 3100 0000

z dopiskiem: „opłata za egzamin na broń w celu ……………”

Opłatę wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.


 

Powrót na górę strony