Opłata za wydanie licencji/duplikatu licencji detektywa

Opłatę za wydanie licencji detektywa ustala się w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Opłata za wydanie duplikatu licencji detektywa wynosi 20% kwoty stanowiącej opłatę za wydanie licencji detektywa. Opłaty, o których mowa powyżej stanowią dochód budżetu państwa.


Opłaty za wydanie licencji/duplikatu licencji detektywa należy dokonywać przelewem

na rachunek bankowy KWP w Krakowie:

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

nr konta: 76 1010 1270 0055 8422 3100 0000

z dopiskiem:

 „opłata z tytułu wydania licencji detektywa”/

„opłata z tytułu wydania duplikatu licencji detektywa”


 

Powrót na górę strony