Wydział Kadr

Kierownictwo:

Naczelnik: mł. insp. Monika Znamirowska
Zastępca Naczelnika: podinsp. Paweł Motyka


Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 050
tel. 47 83 54 051
faks: 47 83 54 077
email: sekretariat.kadry@malopolska.policja.gov.pl

Kierownik Sekcji ds. Osobowych:

tel. 47 83 54 091

Zakres działania:
1) realizowanie czynności związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych lub pracodawcą jest Komendant;
2) rozpoznanie, analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie przyjęć do pracy w jednostkach Policji, w których pracodawcą jest Komendant;
3) organizacja i koordynacja postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy na stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia w jednostkach Policji, w których pracodawcą jest Komendant;
4) organizacja i koordynacja czynności w stosunku do osób ubiegających się o staż w Komendzie, Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, oraz komisariatach specjalistycznych Policji;
5) koordynowanie, opiniowanie i prowadzenie spraw dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest Komendant oraz nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w jednostkach Policji;
6) prowadzenie postępowań administracyjnych, w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów;
7) weryfikacja i sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych dla policjantów Komendy i jednostek podległych oraz wniosków o nadanie odznaczeń państwowych dla pracowników Komendy i jednostek podległych;
8) prowadzenie etatu Komendy oraz zbiorów etatów jednostek Policji;
9) realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
10) realizowanie zadań związanych z opracowywaniem projektu regulaminu Komendy oraz koordynowanie procesu uzgadniania projektów regulaminów jednostek Policji;
11) realizowanie zadań dotyczących kadrowego zabezpieczenia jednostki zmilitaryzowanej Komendy, współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad jednostkami Policji;
12) koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy;
13) realizowanie zadań związanych z dystrybucją legitymacji służbowych policjantów Komendy i jednostek Policji oraz legitymacji pracowników Komendy;
14) realizowanie czynności związanych z prowadzeniem zbiorów rozkazów i decyzji dotyczących policjantów, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant.

 

Powrót na górę strony