Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Kierownictwo:

Naczelnik: mł. insp. Monika Górka
Zastępca Naczelnika: nadkom. Piotr Ledwin


Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 870
faks: 47 83 54 877
e-mail: sekretariat.wbi@malopolska.policja.gov.pl


Zakres działania:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) prowadzenie postępowań sprawdzających, w tym kontrolnych postępowań sprawdzających, wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
3) uczestniczenie w zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
4) uczestniczenie w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka w oparciu o wydane w tym zakresie przepisy;
5) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie i jednostkach Policji albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, w zakresie określonym przepisami;
6) opracowywanie sprawozdań z działalności komórek organizacyjnych właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych jednostek Policji dla Komendanta oraz komórce organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych Komendy Głównej Policji;
7) współpraca ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego;
8) przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
9) zapewnianie przetwarzania informacji niejawnych w Komendzie przez kancelarię tajną;
10) przyjmowanie, przechowywanie i porządkowanie oświadczeń majątkowych policjantów i pracowników Komendy, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i komisariatów specjalistycznych Policji w Krakowie;
11) uczestniczenie w procedurach wyjaśniających, związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych;
12) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
13) nadzorowanie działalności kancelarii tajnych w jednostkach Policji;
14) organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej Komendy;
15) gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie, brakowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy;
16) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności archiwalnej jednostek Policji;
17) koordynowanie działań dotyczących udostępniania przez jednostki Policji materiałów niearchiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom;
18) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym przetwarzanych w systemach teleinformatycznych jednostek Policji, oraz organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie ochrony danych osobowych;
19) realizowanie przedsięwzięć wynikających z przygotowań obronnych Komendy i jednostek Policji, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
20) uczestniczenie w organizowaniu i przygotowaniu systemu ochrony obiektów Komendy;
21) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;
22) prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemów niejawnych wynikających z dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla tych systemów.

 

Powrót na górę strony