Wydział Prezydialny

Kierownictwo:
Naczelnika - mł. insp. Katarzyna Padło
Zastępca Naczelnika - p.o. mł. insp. Sebastian Gleń


Kontakt:
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 000
faks: 47 83 54 012
email: prezydialny@malopolska.policja.gov.pl
           poczta@malopolska.policja.gov.pl


Zakres działania:
1) obsługa kancelaryjno-biurowa kierownictwa Komendy w zakresie spraw jawnych;
2) prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej, w tym obsługa kancelaryjna jednoosobowych stanowisk;
3) opracowywanie okresowych ocen, analiz i informacji dotyczących pracy jednostek Policji;
4) opracowywanie informacji oraz sprawozdań z działalności Policji dla organów administracji rządowej i samorządowej, oraz innych podmiotów poza policyjnych;
5) realizowanie zadań zlecanych na podstawie odrębnych przepisów przez instytucje poza resortowe;
6) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
7) koordynowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej, realizowanej przez Komendę i jednostki Policji oraz gromadzenie informacji w tym zakresie;
8) planowanie i organizowanie szkoleń dla policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji przy udziale zagranicznych podmiotów, w tym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem szkoleniowych projektów międzynarodowych;
9) koordynowanie działań dotyczących udostępniania materiałów i danych statystycznych upoważnionym podmiotom;
10) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć służących kreowaniu pozytywnego wizerunku Policji;
11) wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
12) sprawowanie nadzoru nad zgodnością z ceremoniałem policyjnym przedsięwzięć organizowanych z udziałem Policji;
13) ustalanie Priorytetów Komendy, sporządzanie strategii oraz monitorowanie wykonania wartości mierników wynikających ze strategii Komendy;
14) realizowanie zadań związanych z komunikacją wewnętrzną w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
15) wykonywanie zadań z obszaru badań społecznych dotyczących funkcjonowania Policji oraz badań opinii policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
16) koordynowanie i realizowanie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami Policji.

 

Powrót na górę strony