Wydział Finansów

Kierownictwo:

Główny Księgowy Naczelnik Wydziału Finansów: mł. insp. Aneta Surma-Mistarz
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów: Jolanta Jastrzębska
Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów: kom. Karolina Augustak

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 650
faks: 47 83 54 651
e-mail: sekretariat.fin@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1. Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:
1) realizowanie zadań wynikających z uprawnień Komendanta jako dysponenta środków budżetu państwa III stopnia, w tym planowanie oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Komendy i jednostek Policji;
2) realizowanie zadań związanych z wydatkami osobowymi i innymi należnościami na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Komendy oraz jednostek Policji;
3) naliczanie, pobór, odprowadzanie i ewidencja zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym;
4) obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w zakresie operacji finansowych;
5) prowadzenie ewidencji syntetycznej składników majątkowych Komendy i jednostek Policji;
6) obsługa finansowa dysponentów środków funduszu operacyjnego;
7) realizacja zadań związanych z obsługą finansową Funduszu Wsparcia Policji;
8) gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy i Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji oraz obsługa finansowa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek Policji;
9) dochodzenie należności budżetowych przypadających Komendzie i jednostkom Policji;
10) ewidencjonowanie i rozliczanie ujawnionych szkód w mieniu Skarbu Państwa pozostającym w dyspozycji Komendy i jednostek Policji;
11) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie prawa do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby;
12) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących umorzenia, odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Komendy;
13) realizowanie przedsięwzięć wynikających z przygotowań obronnych Komendy i jednostek Policji, pozostających w zakresie właściwości wydziału.
2. Do zadań Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów należy:
1) prowadzenie rachunkowości Komendy;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

Powrót na górę strony