Zespół Prawny

Koordynator zespołu: mł. insp. Dariusz Lazar

Radca prawny: mł. insp. Iwona Ciupińska
Radca prawny: mł. insp. Andrzej Borowiec
Radca prawny: kom. Paulina Górnicka-Zielnik
Radca prawny: Piotr Józwik


Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 006
tel. 47 83 54 035
tel. 47 83 54 048
faks: 47 83 54 049
e-mail: zespol.prawny@malopolska.policja.gov.pl


Zakres działania:
1) wykonywanie pomocy prawnej dla Kierownictwa Komendy, a w szczególności wydawanie opinii prawnych i doradztwo prawne oraz oddziaływanie środkami prawnymi na skuteczną ochronę interesów Komendy;
2) zastępstwo prawne Komendanta w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i innymi organami orzekającymi;
3) udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji w stosowaniu prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
4) uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych oraz opiniowanie umów i porozumień, z którymi związane są zobowiązania lub prawa majątkowe Komendy;
5) informowanie Kierownictwa Komendy o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Policji oraz inicjowanie zmian i ocena prawna wniosków i postulatów zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy w zakresie zmian, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych;
6) badanie zasadności prawnej zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwiania;
7) współpraca z Prokuratorią Generalną RP w zakresie prowadzonych przez nią postępowań przed sądami w sprawach dotyczących Komendy;
8) ewidencjonowanie, rozprowadzanie i aktualizowanie zbiorów aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;
9) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości zespołu.

 

Powrót na górę strony