Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny, Zaświadczenie Ministra Finansów nr 179/2004 - Katarzyna Klimczak-Sych


Kontakt:
tel.: 47 83 54 888
email: katarzyna.sych@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych w oparciu o obowiązujące procedury, standardy i przepisy prawa, w wyniku których Komendant uzyskuje ocenę kontroli zarządczej;
2) wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Komendy i poprawę skuteczności działania;
3) formułowanie uwag i wniosków zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w obszarze poddanym audytowi lub mających wpływ na usprawnienie wykonywanej pracy i realizacji zadań, w celu podjęcia działań przez Komendanta;
4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych i prowadzenie zbiorów dokumentów z przeprowadzonych zadań celem przedstawienia i udokumentowania ustaleń audytu;
5) monitorowanie realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonych zadań audytowych;
6) identyfikowanie i analizowanie obszarów ryzyka, działań i problemów wymagających przeprowadzenia audytu wewnętrznego w celu przygotowania rocznego planu audytu oraz programu zadania audytowego;
7) realizowanie w porozumieniu z Komendantem prac związanych z przygotowaniem rocznego planu audytu;
8) sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu audytu oraz informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

 

Powrót na górę strony