Wydział Postępowań Administracyjnych

Kierownictwo:
Naczelnik - mł. insp.  Paweł Maciejowski
Zastępca Naczelnika - podinsp. Renata Gładysz

Kontakt:
os. Zgody 10
31-950 Kraków
tel. 47 83 53 260
faks: 47 83 53 271
email: wpa@malopolska.policja.gov.pl

Wnioski w sprawach dot. broni palnej można przesyłać pocztą.

Zakres działania:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w nich rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) w zakresie upoważnienia w sprawach określonych w ustawach:
a) o broni i amunicji,
b) o ochronie osób i mienia,
c) o usługach detektywistycznych,
d) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
e) o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
f) o cudzoziemcach,
g) o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
h) o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
i) o obywatelstwie polskim,
j) innych, w których określone obowiązki i kompetencje przypisano komendantom wojewódzkim Policji;
2) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych w postaci broni palnej i amunicji dla wszystkich podmiotów prowadzących postępowania karne i postępowania w sprawach o wykroczenia na terenie województwa małopolskiego oraz magazynu depozytowego broni palnej i amunicji;
3) wykonywanie kontroli działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
4) wykonywanie z upoważnienia Komendanta Głównego Policji kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia;
5) realizowanie zadań przysługujących Komendantowi jako wierzycielowi oraz organowi egzekucyjnemu w zakresie egzekwowania od osób zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym, powstałych w wyniku wydania ostatecznych decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących licencji detektywa i pozwoleń na broń;
6) organizowanie i prowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz dopuszczenie do posiadania broni;
7) uzgadnianie planów ochrony obiektów, obszarów, urządzeń, transportów podlegających obowiązkowej ochronie;
8) prowadzenie odwoławczych postępowań administracyjnych w sprawach, w których właściwość Komendanta jako organu II instancji administracyjnej określają przepisy ustaw: o broni i amunicji, o ochronie osób i mienia oraz o usługach detektywistycznych, a także sprawowanie nadzoru nad postępowaniami administracyjnymi w sprawach pozwoleń na broń i kart rejestracyjnych, opinii o osobie ubiegającej się o licencję detektywa oraz o osobie ubiegającej się i posiadającej wpis na „Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” rozstrzyganych przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego;
9) wykonywanie powierzonych przez Komendanta Głównego Policji kontroli działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;
10) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru „BROŃ”, „Listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” oraz „Listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego”;
11) sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi broni i amunicji, będących w dyspozycji osób fizycznych i podmiotów posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, w tym dokonywanie odbioru magazynów broni i kontrolowanie przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
12) poświadczanie zgód przewozowych i uprzednich zgód przewozowych;
13) prowadzenie rejestrów lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń;
14) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.

Powrót na górę strony