Komunikaty i ogłoszenia

KOMUNIKAT NR 1

 

 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

WPA - informacja dot. ochrony przetwarzania danych osobowych - RODO
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Komendant Główny Policji  - adres: ul. Puławska 148-150, 02-624 Warszawa,
w zakresie danych gromadzonych w zbiorach:

Listy Kwalifikowanych Pracowników (LKP) – podst. prawna: art. 28 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia

Rejestr „BROŃ” – podst. prawna: art. 27 ust. 2 oraz 43 ust. 13 ustawy z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji

oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków;

2) zostali wyznaczeni Inspektorzy Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

dla KGP:

email: iod.kgp@policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Puławska 148-150, 02-624 Warszawa,

dla KWP w Krakowie:

email: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków - z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KOMUNIKAT NR 2

 

BROŃ WYMAGAJĄCA POZWOLENIA

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że zgodnie z pismem Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ENS-1389/13 z dnia 22 marca 2013 r. broń palna w postaci rewolweru ZORAKI K-10, rewolwer  KESERU K-10 oraz inna broń działająca na podobnych zasadach została uznana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSW „za broń palną wymagającą zezwolenia na broń”. Jednocześnie Komenda Główna Policji, podtrzymała dotychczasowe stanowisko, że pistolety WALTHER model P-22 oraz WALTHER model P-99 wprowadzane do obrotu przez jeden z podmiotów koncesyjnych jako broń alarmowa o kal. 6 mm - są bronią palną gazową o kalibrze 9 mm, na której posiadanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, jest wymagane pozwolenie. Opinię Policji odnośnie zakwalifikowania ww. pistoletów podzielił Departament Nadzoru MSW w piśmie z dnia 15 marca 2013 r., l.dz. DN-NKSPP-0158-28/2013. Ponadto informujemy, że w myśl stanowiska CLKP l.dz. L-Z2-1672/88/13 z dnia 19.03.2013r., przekazanego do wiadomości Naczelnikom WPA KWP/KSP pismem BP KGP nr ENS-1379/1169/13/AR, rewolwery SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22) produkcji polskiej firmy MATEJA posiadają taką samą zasadę działania jak rewolwery Keseru K- 10 i Zoraki K-10 (…). Z uwagi na fakt, iż ww. rewolwery SHOTGUM nie spełniają wymogów definicji broni palnej alarmowej (zawartej w art. 7 ust 3 ustawy) na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie. Dodatkowo zgodnie z pisemną opinią nr L-Z2-7495/7209/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. z Instytutu Badawczego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego rewolwer hukowo-kinetyczny kal. 6 mm/10 mm marki MAJOR EAGLE posiada konstrukcję oraz zasadę działania podobną do rewolwerów KESERU K-10, ZORAKI K-10 oraz SHOTGUM. Konstrukcja rewolwerów MAJOR EAGLE umożliwia wystrzeliwanie kulistych pocisków gumowych przy wykorzystaniu ciśnienia gazów powstających  podczas spalania się materiału miotającego, którym jest materiał wybuchowy inicjujący, zawarty w nabojach alarmowych bocznego zapłonu kal. 6 mm wz. Flobert. W świetle ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji rewolwery hukowo-kinetyczne kal. 6mm/10mm marki MAJOR EAGLE spełniają wymogi  definicji broni palnej, na posiadanie których wymagane jest pozwolenie.

KOMUNIKAT NR 3

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW NA PRZEDSTAWIENIE ORZECZEŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH 

Zgodnie z art. 12 d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powrót na górę strony