Kontrole działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi

Ogólny schemat stosowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie procedury kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na podstawie koncesji w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania i ewidencjonowania:

 

1.    Zgodnie z art. 123 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym podlegają kontroli, którą sprawują komendanci wojewódzcy Policji w zakresie:

a) zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z wydaną koncesją,

b) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej,

c) oceny wykonywanej działalności gospodarczej z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego;

w odniesieniu do obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania i ewidencjonowania.

2. Kontrole u przedsiębiorców posiadających koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie prowadzone są nie rzadziej niż raz dwa lata.

3.   Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, corocznie planuje i przeprowadza kontrole po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania i ewidencjonowania. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych  i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, może przeprowadzić kontrolę doraźną  w przypadkach określonych w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Upoważnienia do kontroli oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podpisuje Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, albo upoważniony funkcjonariusz Policji                (w ramach posiadanych kompetencji).
Czynności kontrolne podejmowane są nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Upoważnieni pracownicy organu kontroli przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Udokumentowanie podjęcia czynności kontrolnych, po uprzednim wykluczeniu faktu prowadzenia kontroli przez inny organ kontrolny, następuje w książce kontroli przedsiębiorcy.
Powyższe czynności wykonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy, w innych miejscach związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą lub, za zgodą kontrolowanego, w siedzibie organu kontrolującego.
Kontrolę przeprowadza się w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego przedsiębiorcę, a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego - o każdej porze.
Czynności kontrolne w szczególności obejmują sprawdzenie:

zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z posiadaną koncesją,
siedziby i miejsca wykonywania działalności,
uprawnień i kwalifikacji osób uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością oraz osób zatrudnionych przy obrocie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
zgodności stanów ewidencyjnych ze stanami faktycznymi materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym  lub policyjnym,
sposobu zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych, w tym wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i systemy alarmowe,
sposobu i prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z uwzględnieniem zgodności stanów ewidencyjnych ze stanami faktycznymi,
oceny dokumentacji stanowiącej podstawę zakupu i sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
przestrzegania terminów przekazywania informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowy lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży.

Kontrolujący może utrwalić przebieg kontroli za pomocą technik audiowizualnych. Nośniki obrazu i dźwięku, na których utrwalono przebieg kontroli, załącza się  do protokołu kontroli.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który zawiera między innymi opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich zakresu.
Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej, wyznaczając termin do ich usunięcia.
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich kontrolujący przekazuje kontrolowanemu przedsiębiorcy.
Protokół podpisują kontrolujący funkcjonariusze oraz kontrolowany przedsiębiorca lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.
Przed podpisaniem protokołu kontrolowany przedsiębiorca może złożyć na piśmie zastrzeżenia, w terminie trzech dni roboczych od dnia przedstawienia mu protokołu  do podpisu.
O odmowie podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę kontrolujący czyni wzmiankę w protokole kontroli.
Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolujących funkcjonariuszy.
W przypadku, gdy protokół zawiera wnioski (dotyczące dalszego postępowania wobec przedsiębiorcy), dające podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji, organ kontrolujący przekazuje kopię protokołu kontroli organowi koncesyjnemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

Działalność kontrolna Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie prowadzona jest z poszanowaniem podstawowych zasad kontroli oraz standardów rekomendowanych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Powrót na górę strony