Egzaminy - Policja Małopolska

Integralną częścią prowadzonego przez właściwy organ Policji postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na broń jest egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią.

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organ właściwy w sprawach wydawania pozwoleń na broń, składająca się z co najmniej trzech członków. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie: znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie, znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.

Z kolei część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni (sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej). Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego, a jej wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa powyżej. Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością tych zagadnień oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni.

Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni białej w postaci: ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, broni cięciwowej w postaci kusz oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

W przypadku niezdania: części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu; części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu. Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu. Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje zdającego o możliwości wpisania przez niego do protokołu uwag dotyczących przebiegu egzaminu, w tym o możliwości zgłoszenia wniosku o egzamin poprawkowy. Po zakończeniu egzaminu protokół jest podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego.

Stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

  • ochrony osobistej - 500 zł
  • sportowych - 800 zł
  • kolekcjonerskich - 1150 zł
  • pamiątkowych - 550 zł
  • szkoleniowych - 1000 zł
  • innych - 600 zł

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin. Opłaty za egzamin wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu. Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin należy przedłożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu.

Od egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Część praktyczna egzaminu przeprowadzana przez komisję powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie odbywa się z wykorzystaniem następujących rodzajów broni: pistolet MCM Margolin, karabinek Sühl KK 150, pistolet P-83, karabinek kbk AKMS, pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt, strzelba powtarzalna Mossberg.

Przykładowe pytania

Powrót na górę strony