„Integralną częścią prowadzonego przez właściwy organ Policji postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na broń jest egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią.

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organ właściwy w sprawach wydawania pozwoleń na broń, składająca się z co najmniej trzech członków. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie: znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie, znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. Teoretyczna część egzaminu trwa 30 minut i jest przeprowadzana w formie testu. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej z części teoretycznej egzaminu. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 18 pytań.

Z kolei część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy w zakresie przestrzegania szczegółowych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, zasad działania danej broni oraz bezpiecznego posługiwania się tą bronią, określania części broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie, a także umiejętności prawidłowego rozkładania i składania oraz ładowania i rozładowywania broni palnej, rozpoznawania i usuwania zacięć tej broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni palnej (sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej). Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego, a jej wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa powyżej. Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością tych zagadnień oraz zaliczy sprawdzian strzelecki ze wszystkich rodzajów broni palnej objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń lub wnioskiem o wydanie dopuszczenia do posiadania broni.

Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni białej w postaci: ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, broni cięciwowej w postaci kusz oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

W przypadku niezdania: części teoretycznej egzaminu – zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu; części praktycznej egzaminu – egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu. Zdającemu przysługuje: jeden egzamin poprawkowy z części teoretycznej i jeden egzamin poprawkowy z części praktycznej oraz jednorazowa możliwość zmiany terminu egzaminu, egzaminu poprawkowego, usprawiedliwiona ważną przyczyną. Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje zdającego o możliwości wpisania przez niego do protokołu uwag dotyczących przebiegu egzaminu, w tym o możliwości zgłoszenia wniosku o egzamin poprawkowy. Po zakończeniu egzaminu protokół jest podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego.

Stawki odpłatności za egzamin wynoszą:

  • 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego;
  • 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w  dniu złożenia wniosku o wydanie dopuszczenia do posiadania broni albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego;
  • 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego albo w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

W przypadku ubiegania się o wydanie: pozwolenia na broń w kilku celach, pozwolenia na broń i dopuszczenia do posiadania broni – w zakresie tych samych rodzajów broni, przeprowadza się jeden egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią.

Wówczas stawka odpłatności za egzamin, wynosi 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

Pisemny dowód potwierdzenia wniesienia opłat za egzamin/egzamin poprawkowy, dostarcza się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nie później niż na dwa dni przed dniem przystąpienia do egzaminu albo egzaminu poprawkowego. Nieuiszczenie wymaganej opłaty za egzamin lub egzamin poprawkowy, lub nieprzedstawienie pisemnego dowodu potwierdzenia wniesienia opłaty we wskazanym terminie, skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu lub egzaminu poprawkowego i niezdaniem danego egzaminu.

Od egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Część praktyczna egzaminu przeprowadzana przez komisję powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie odbywa się z wykorzystaniem następujących rodzajów broni: pistolet MCM Margolin, karabinek Sühl KK 150, pistolet Glock 17, karabinek kbk AKMS, pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt, strzelba powtarzalna Mossberg.

Link do bazy pytań egzaminacyjnych wersja PDF

Link do bazy pytań egzaminacyjnych wersja docx

Powrót na górę strony